Kullan覺c覺 Ad覺:  ye Olaca覺m
ifre:  ifremi Unuttum!
Hat覺rla?  

15 Jul 2010 ALEN D懣ET

ALEN D懣ET

Efendimizin Peygamberliini A癟覺klamas覺Peygamberliin l璽n覺 ve Davetin Birinci Safhas覺

B羹t羹n insanl覺a hitap edecek ve b羹t羹n d羹nyay覺 kucaklayacak bir din, elbette gizli kalamazd覺. Madem, insanl覺覺 madd簾 manev簾 huzura kavuturmak i癟in bu din g繹nderiliyordu. yle ise a癟覺ktan a癟覺a insanlara bildirilmesi ve tebli edilmesi zaruri idi.

Cen璽b-覺 Hak, k璽inatta her eyi tedric kanununa balam覺t覺r. Bu kanuna ri璽yet ve it璽at etmeyenlerin zamandan alacaklar覺 cevap hi癟 羹phesiz muvaffakiyetsizlik olacakt覺r.

Res羶lullah Efendimiz de, Allahtan ald覺覺 talim璽t 羹zere bu kanuna ri璽yet etti. 癟 sene m羹ddetle peygamberliini ve sl璽miyeti a癟覺ktan a癟覺a kimseye bildirmedi ve anlatmad覺. Tebliinde son derece tedbirli ve ihtiyatl覺 davran覺yor, ancak emniyet ettii kimselere durumunu arzediyordu.

Bu hareketiyle onun sl璽ma muvaffakiyet yolunu a癟t覺覺n覺 da g繹r羹yoruz. 癟 senelik gizli davet devresinde bir癟ok kimse sl璽m saf覺nda yer alm覺 ve davas覺na g羹癟 vermiti.

癟 senelik devreden sonra davetin daha fazla gizli olarak devam覺nda bir maslahat kalmam覺t覺. Zira, Kureyli m羹rikler taraf覺ndan her ey az 癟ok duyulmutu ve 羹stelik sl璽m davas覺 bir 癟ok kimseyle bir derece g羹癟 kazanm覺t覺. Buna bin璽en mukaddes sl璽m davas覺n覺 a癟覺klaman覺n ve tevhid hakikatlar覺n覺 b羹t羹n 璽leme duyurman覺n zaman覺 art覺k gelmiti.

Yak覺n akrabalar覺 d璽vet

Halk覺, sl璽ma a癟覺ktan davete, nereden balayaca覺 Res羶l-i Ekreme bizzat Cen璽b-覺 Hak taraf覺ndan vahiy ile bildirildi:

nce en yak覺n akrab璽lar覺n覺 azaptan sak覺nd覺r.1

Res羶l-i Ekrem, bu ie girimenin kolay olmayaca覺n覺 biliyordu. Bu sebeple bir m羹ddet evinden 癟覺kmad覺. Bu esnada birg羹n Hz. Aliyi yan覺na 癟a覺rarak 繹yle dedi:

Y璽 Ali, Cen璽b-覺 Hakk覺n, yak覺n akrabam覺 azabla korkutmam覺 emir buyurmas覺, bana 癟ok g羹癟l羹k verdi.

Ben iyi biliyorum ki, ne zaman onlara bu ii a癟maya kalksam, onlar覺n beni, holanmad覺覺m bireyle ithama kalk覺acaklar覺n覺 g繹receim.

G繹r羹l羹yor ki, Res羶lullah Efendimiz, d璽v璽s覺n覺 a癟覺ktan a癟覺a akrabalar覺na anlatmaya kalk覺t覺覺 takdirde onlar覺n ith璽mlar覺na maruz kalaca覺 ediesini ta覺yordu. Bunun i癟in de bir m羹ddet evine kapan覺p, d羹羹nmeyi uygun g繹r羹yordu. Hatta onun uzun m羹ddet evinden 癟覺kmad覺覺n覺 g繹ren, bata Hz. Safiyye ile dier halalar覺, durumunu 繹renmek i癟in ziy璽retine geldiler. Efendimiz onlara, Benim hi癟bir eyden ik璽yetim yok. Rahats覺z falan deilim. Fakat Allah, bana yak覺n akrabam覺, azabla korkutmam覺 emretti. Abd羹lmuttaliboullar覺n覺 toplay覺p, onlar覺 Allaha 簾m璽na davet etmek istiyorum dedi.

Halalar覺, D璽vet et, ama sak覺n, onlardan Eb羶 Lehebi d璽vet edeyim deme. 羹nk羹 o, senin d璽vetine asla icabet etmez diye konutular. Sonra da, Biz nih璽yet kad覺n覺z diyerek Res羶lullah覺n yan覺ndan ayr覺ld覺lar.

D璽v璽s覺n覺 a癟覺klama emrini alan Res羶l-i Ekrem Efendimiz, Hazret-i Aliye u emri verdi:

Bize sadece bir kiilik et yemei yap ve bir kap da s羹t doldur. Sonra da Abd羹lmuttaliboullar覺n覺 topla, onlarla konuaca覺m. Emrolunduum eyi onlara bildireceim.

Hazret-i Ali, emri derhal yerine getirdi.

Sabah olunca, Eb羶 Talibin evinde, d璽vet edilmeyen Eb羶 Leheb de dahil, b羹t羹n amcalar覺 ile birlikte ikisi kad覺n k覺rk be kii topland覺.

Bir mucize

Kapta bulunan et bir kiilikti. Sadece bir insan覺 doyurakcak kadard覺. Kaptaki s羹t de o kadard覺.

Res羶l-i Ekrem, eti par癟alad覺 ve ziy璽fette bulunanlara, Bismillah, buyurun dedi.

stisnas覺z davette bulunanlar覺n hepsi o bir par癟a etten doyas覺ya yediler. Bir de ne g繹rs羹nler, 癟ok az eksilmi haliyle et yine yerinde duruyor. Hayrette kald覺lar.

Kaptaki s羹t羹 i癟meye balad覺lar. Kanas覺ya i癟tiler ve s羹t羹n eksilmediini g繹rd羹ler. a覺rd覺lar!

Yemek yendikten sonra Peygamber Efendimiz, s繹ze balamak 羹zere iken, Eb羶 Leheb m羹d璽hale etti ve toplulua hitaben 繹yle dedi:

imdiye kadar b繹yle bir sihir g繹rmedik. Arkada覺m覺z sizi b羹y羹k bir b羹y羹 ile b羹y羹ledi. Sonra da K璽inat覺n Efendisine hakarette bulunacak kadar ileri gitti ve topluluu da覺tmak i癟in ileri geri konutu.

Peygamber Efendimiz, konumaya f覺rsat bulamadan davettekiler da覺ld覺lar.

Res羶l-i Ekrem, neticesiz kalan bu ziyafetten sonra, ikinci bir ziyafet daha tertipleyerek yine Hazret-i Ali vas覺tas覺yla yak覺n akrabalar覺n覺 bir araya toplad覺. Yemek yendikten sonra, ayaa kalkt覺 ve 繹yle bir giri yapt覺:

Hamd yaln覺z Allaha mahsustur. Ben de Ona hamdederim. Yard覺m覺 ancak Ondan isterim. Ona inan覺r, Ona dayan覺r覺m. eksiz 羹phesiz bilmekle beraber size de bildiririm ki, Allahtan baka il璽h yoktur. O birdir, ei ve orta覺 yoktur.

Sonra da maksad覺n覺 繹yle a癟覺klad覺:

Herhalde otlak aramaya g繹nderilen bir kimse, gelip 璽ilesine yalan s繹ylemez. Vallahi, ben b羹t羹n insanlara yalan s繹ylemi olsam(!) yine size kar覺 yalan s繹ylemem. B羹t羹n insanlar覺 kand覺rm覺 olsam, yine sizi aldatmam.

Sizi Ondan baka il璽h olmayan Allaha 簾m璽na d璽vet ediyorum. Ben de Onun, hususan size ve umum簾 olarak da b羹t羹n insanl覺a, g繹nderdii Peygamberiyim.

Maksad覺n覺 b繹ylece h羹l璽sa eden Res羶l-i Ekrem Efendimiz s繹zlerine 繹yle devam etti:

Vallahi siz, uykuya dald覺覺n覺z gibi 繹leceksiniz, Uykudan uyand覺覺n覺z gibi de diriltilecek ve b羹t羹n yapt覺klar覺n覺zdan hesaba 癟ekileceksiniz. yiliklerinizin kar覺l覺覺nda iyilik, k繹t羹l羹klerinizin kar覺l覺覺nda da ceza g繹receksiniz. Bu da, ya devaml覺 Cennette veya temelli Cehennemde kalmakt覺r. nsanlardan 璽hiret azab覺yla korkuttuum ilk kimseler sizlersiniz.1

Peygamber Efendimiz konumas覺n覺 bitirince, Eb羶 Talib ayaa kalkt覺 ve 繹yle dedi:

Sana, severek ve candan yard覺m edeceiz. 羹tlerini benimsedik ve kabullendik. S繹zlerini de tasdik ettik. Bu toplananlar senin atan覺n oullar覺d覺r. Ben de haliyle onlardan biriyim. Senin istediin eye, onlardan koacak olanlar覺n and olsun kien 癟abuu da benden bakas覺 deildir.

Sen, emrolunduun eye devam et. Vallahi, etraf覺n覺 kuat覺p seni korumaktan bir an dahi geri durmayaca覺m. Nefsimi Abd羹lmuttalibin dinini b覺rakmak hususunda bana itaat eder bulmad覺m. Art覺k, ben onun 繹ld羹羹 dinde 繹leceim.

Dier amcalar覺 da bu s繹zleri tasdik ettiler ve Efendimizin holanmayaca覺 hi癟bir ey s繹ylemediler. Sadece biri m羹stesna: sl璽m d璽v璽s覺n覺n ba覺ndan beri muhalifi bulunan Eb羶 Leheb. Ortaya at覺ld覺 ve 繹yle dedi:

Ey Abd羹lm羹ttaliboular覺,bu, vallahi bir k繹t羹l羹kt羹r. Bakalar覺 onun elini tutup bundan al覺koymadan 繹nce, siz onun ellerini tutup bundan vazge癟irin. Eer, siz bug羹n ona it璽at edecek olursan覺z, zillet ve hakarete urars覺n覺z ve onu muhafaza etmeye kalk覺覺rsan覺z, 繹ld羹r羹l羹rs羹nuz.

sl璽m覺n bu az覺l覺 d羹man覺na cevap, Peygamber Efendimizin kahraman halas覺 Hz. Safiyyeden geldi:

Ey kardeim! Kardeinin olunu ve onun dinini yard覺ms覺z, hor ve hakir b覺rakmak sana yara覺r m覺? Vallahi, bug羹n yaayan 璽limler, Abd羹lm羹ttalibin neslinden bir peygamberin 癟覺kaca覺n覺 haber veriyorlar. te o peygamber budur dedi.

Eb羶 Leheb, k覺z kardeinin bu ulv簾 konumas覺na k羹stahca u kar覺l覺覺 verdi:

And olsun ki, bu bouna bir umuttur. Zaten, kad覺nlar覺n s繹zleri, erkeklere ayak ba覺 ve k繹stek mesabesindedir. Kurey 璽ileleri ve onlarla birlikte b羹t羹n Araplar ayakland覺覺 zaman, onlara kar覺 koyacak bizim ne kuvvetimiz var? Vallahi, biz onlar覺n yan覺nda yutulacak bir lokma gibiyiz.

Eb羶 Lehebin bu konumas覺ndan Eb羶 Talib fazlas覺yla rahats覺z oldu:

Ey korkak, dedi, vallahi biz sa olduk癟a, ona yard覺m edeceiz ve onu koruyaca覺z.

Sonra da Res羶l-i Ekrem Efendimize d繹nerek, Ey kardeim olu! D璽vet etmek istediin zaman bilelim; silahlan覺p seninle birlikte ortaya 癟覺kar覺z.1

O 璽na kadar sadece konuulanlar覺 dinleyen Peygamber Efendimiz, ayaa kalkarak 繹yle bir konuma yapt覺:

Ey Abd羹lmuttaliboullar覺! Vallahi, Araplar i癟inde benim size getirdiim, d羹nya ve 璽hiretiniz i癟in hay覺rl覺 olan eyden daha 羹st羹n ve hay覺rl覺s覺n覺 kavmine getirmi baka bir kimse bilemiyorum.

Ben, sizi dile kolay gelen, mizanda a覺r basan iki kelimeye davet ediyorum ki; o da: Ehed羹 en l璽 l璽he llallah ve ehed羹 enne Muhammeden-Res羶lullah [Allahtan baka il璽h olmad覺覺na ve Muhammedin, Onun res羶l羹 olduuna ehadet ederim] demenizdir.

Sonra da, O halde, hanginiz bu yolda bana icabet ederek, vezirim ve yard覺mc覺m olur?2 diye sordu.

Kimseden ses 癟覺kmad覺. B羹t羹n balar 繹ne eildi. G繹zler, Peygamberimize bakacak takat覺 kendilerinde bulam覺yorlard覺. Sadece biri vard覺, Res羶lullah覺n m羹b璽rek g繹zlerine dikkatle bakan. Bu, hen羹z 12-13 yalar覺nda bulunan Hz. Ali idi. Ayaa kalkt覺. Fakat, Peygamberimiz ona, Sen otur dedi.

Res羶l-i Ekrem Efendimiz, sualini 羹癟 sefer tekrarlad覺. 癟 seferinde de cevap sadece Hz. Aliden geldi:

Y璽 Res羶lallah! Sana, ben yard覺mc覺 olurum. Her ne kadar bunlar覺n ya癟a en k羹癟羹羹 isem de.3

Bu s繹ze kimisi dudak b羹kt羹, kimisi hayret etti, kimisi de alayl覺 alayl覺 g羹l羹msedi: Sonra da h璽diseyi ciddiye almadan toplant覺y覺 terk ettiler.

Hz. Alinin k羹癟羹k ya覺ndaki bu kahramanl覺k ve cesareti Nebiyy-i Muhterem Efendimizi fazlas覺yla sevindirdi. Toplant覺dan istedii neticeyi alamamaktan dolay覺 ise ne 羹z羹ld羹 ve ne de yese kap覺ld覺. Zira, vazifesinin sadece hak ve hakikat覺 tebli etmek olduunu biliyordu. Hid璽yeti ise ancak Cen璽b-覺 Hak verebilirdi.

* * *Davetin kinci Safhas覺: Mekkelilere Saf璽 Tepesinden lk Hitap

Tebli dairesi tedricen geniliyordu. A癟覺ktan 簾m璽n ve sl璽ma davet, inanm覺 ruhlar覺 sevinci ile okarken, irkin kirinden kendini kurtaramam覺 g繹n羹leri ise telaa sevkediyordu.

Emrolunduun eyi, onlar覺 癟atlat覺rcas覺na bildir,1 l璽h簾 ferman覺 gelince Fahr-i K璽inat, 璽deta yerinde duramaz hale gelmiti. Hemehrilerine madd簾, manev簾 sa璽detin yolunu bir an evvel g繹stermek istiyordu.

Bu s覺rada, tebli dairesini biraz daha geniletip, Saf璽 Tepesinde Mekkelilere a癟覺k癟a peygamberliini ve sl璽m dinini il璽n etti.2

Saf璽 Tepesinde y羹ksek癟e bir ta 羹st羹ne 癟覺kan Allah Res羶l羹, Mekkelilere y羹ksek ve g羹r bir sad璽 ile: Y璽 Sab璽h璽h! [Ey Kurey topluluu, buraya geliniz, toplan覺n覺z, size m羹him bir haberim var!] diye seslendi.

Mekkeliler birden ak覺na d繹nd羹ler. Kimdi bu hayk覺ran? Bir tehlike ile kar覺 kar覺ya m覺 bulunuyorlard覺? D羹man覺n bask覺n覺na m覺 uram覺lard覺? Yoksa kendilerine iletilecek 癟ok m羹him bir haber mi vard覺?

Bu seslenie cevap vermede gecikmediler ve bir anda Saf璽 Tepesinin 繹n羹ne topland覺lar. Fakat o da ne? Seslenen Muhammed羹l-Em簾n dedikleri z璽tt覺. Acaba ne istiyordu? Nelerden haber verecekti? Neler s繹yleyecekti?

Merakla, Ey Muhammed! Bizi buraya ni癟in toplad覺n? Neyi haber vereceksin? diye sordular.

Res羶l-i Ekrem, haberini vermekte gecikmedi. Zihinlerin kendisine b羹t羹n dikkatiyle y繹neldii, g繹zlerin hayretli bak覺lar覺yla 羹zerine topland覺覺, b羹t羹n kulaklar覺n p羹rdikkat kesildii ve herkesin merakla bekledii bir anda, mant覺k簾 delilerle dolu u beli hitabeyi irad etti:

Ey Kurey topluluu! Benimle sizin benzeriniz; d羹man覺 g繹r羹nce 璽ilesine haber vermek i癟in koan ve d羹man覺n kendisinden 繹nce var覺p 璽ilesine zarar vermesinden korkarak, Y璽 sabah璽h! diye hayk覺ran bir adam覺n benzeri gibidir.

Ey Kurey topluluu! Size bu da覺n ard覺nda veya u vadide d羹man atl覺lar覺 var. Sabaha veya akama, 羹zerinize h羹c羶m edeceklerini s繹yleyecek olursam, bana inan覺r m覺s覺n覺z?

O 璽na kadar Muhammed羹l-Em簾n dedikleri, kendisinden yalan n璽m覺na bir tek ey iitmedikleri, hakikat覺n d覺覺nda hi癟 bir ey duymad覺klar覺 Res羶l-i Ekreme hep bir a覺zdan, Evet, dediler, biz senin doruluunu tasdik ederiz. 羹nk羹, imdiye kadar sende doruluktan baka bir ey g繹rmedik. Sen yan覺m覺zda yalan ile itham edilmi bir insan deilsin.

Bu umum簾 hitab覺ndan sonra Res羶l-i Ekrem, Kurey kabilelerinin her birini kendi adlar覺yla 癟a覺rd覺 ve konumas覺n覺 繹yle s羹rd羹rd羹:

yle ise, ben size, 繹n羹n羹zde gelecek b羹y羹k bir azab覺n bildiricisiyim. Y羹ce Allah, bana, En yak覺n akrabalar覺n覺 璽hiret azab覺yla korkut emrini verdi. Sizi Allah bir, Ondan baka l璽h yok demeye davet ediyorum.

Ben de Onun kulu ve res羶l羹y羹m. Eer, dediklerimi kabul ederseniz, Cennete gideceinizi taahh羹d ve tekeff羹l edebilirim. unu da bilin ki; siz Allah bir, Ondan baka il璽h yok demedik癟e, size ben ne d羹nyada, ne de 璽hirette bir f璽ide temin edemem.1

Res羶l-i Kibriy璽 Efendimizin ak覺l, kalb ve ruhlara hitap eden konumas覺 kar覺s覺nda Eb羶 Leheb ak覺na d繹nd羹. Eline bir ta ald覺 ve K璽inat覺n Efendisine doru f覺rlatarak, Hel璽k olas覺ca! Bizi bunun i癟in mi 癟a覺rd覺n? diye 璽dice ba覺rd覺.

Bundan baka, o anda dinleyenlerden hi癟bir muhalefet gelmedi. Sadece f覺s覺lt覺 halindeki konumalar覺yla da覺ld覺lar.

Bu hareketleriye Eb羶 Leheb, art覺k l璽h簾 nefret ve azab覺 haketmi oluyordu. Res羶lullaha olan iddetli d羹manl覺覺, bitmez kin ve nefreti kendisine pahal覺ya mal oldu. 羹nk羹, Cen璽b-覺 Hak, inz璽l buyurduu Tebbet S羶resiyle korkun癟 璽k覺betini 繹yle haber veriyordu:

Kahrolsun Eb羶 Leheb! Z璽ten kahrolup gitti. Ne mal覺, ne de kazand覺klar覺 ona fayda vermedi. Yak覺nda alevli bir atee girecek. Kar覺s覺 da odun hamal覺 olarak beraber girecek. Boynunda ise b羹k羹lm羹 bir ip olacak.

Muhalefet eden kim olursa olsun, Allah n羶runu tamamlayacakt覺.

Bu sebeple de, Res羶l-i Kibriy璽 Efendimiz, kendisine kar覺 yap覺lan 癟irkin hareketlerden asla sars覺lm覺yor, y覺lm覺yor ve yoluna son derece temkinli ve vakarl覺 bir ekilde devam ediyordu.

* * *Peygamber Efendimize Rev璽 G繹r羹len Eziyet ve Hakaretler

Res羶l-i Ekrem Efendimiz, Saf璽 Tepesinde a癟覺ktan a癟覺a peygamberliini il璽n ettikten ve halk覺 sl璽ma davette bulunduktan sonra Kureyli m羹rikler eziyet ve hakaretlerini su y羹z羹ne 癟覺kard覺lar ve kat kat artt覺rd覺lar.

Peygamber Efendimiz, onlar覺 Tevhide 癟a覺r覺yordu. Onlarsa, Atalar覺m覺z覺n dini dedikleri putperestlikte ve irkte direniyorlard覺. Efendimiz, onlar覺 fazilete, d羹nya ve 璽hiret sa璽detine d璽vet ediyordu. Onlar ise, yarasan覺n 覺覺ktan ka癟mas覺 gibi, faziletten ve sa璽detten uzak durmaya 癟al覺覺yorlard覺. K璽inat覺n Efendisi, onlar覺 insanca yaamaya, insan haysiyet ve kudsiyetine yak覺覺r davran覺larda bulunmaya 癟a覺r覺yordu. Onlar, insan覺n eref ve haysiyetini rencide edip ayaklar alt覺na al覺c覺 癟irkin ve rezil hareketler i癟inde, g羹nlerini g羹n etmeye ura覺yorlard覺.

Res羶l-i Ekrem, onlar i癟in ebed簾 sa璽det, bek璽, lik璽, Cennet istiyor ve onlar覺 bu esiz nimetleri kazanacak amellerde bulunmaya d璽vet ediyordu. Onlar ise, kendilerini ebed簾 ek璽vete, Cehenneme g繹t羹recek davran覺lar覺n i癟inde yuvarlan覺p gidiyorlard覺.

Hazret-i Res羶lullah, d璽veti ile, onlar覺 esfel-i safil簾ne d羹mekten, k覺ymetsizlikten ve f璽idesizlikten kurtar覺p al璽-y覺 illiyy簾ne, k覺ymete, bek璽ya, ulvi vazifeleri yapabilme makam覺na 癟覺karmak istiyordu. Onlarsa tam tersine, k覺ymetsizlikler i癟inde yuvarlanmaya, esfel-i s璽filini netice verecek hareketlerde bulunmaya devam edip duruyorlard覺.

Elbette, bu istek ve yaay覺ta olan m羹rikler, Fahr-i Alem Efendimizin, d璽vetine kar覺 癟覺kacak ve onunla amans覺z m羹cadelede bulunacak, ellerindeki b羹t羹n imk璽nlarla, onu tesirsiz hale getirmeye; sebat ve metanetini, cesaret ve gayretini k覺rmaya 癟al覺acaklard覺. Bunun i癟in de, t羹rl羹 t羹rl羹 ikencelere, eziyetlere, hakaret ve su-i kastlara teebb羹s edeceklerdi.

羹phesiz bu durum, sadece Peygamber Efendimize mahsus deildi. Her peygamber, kendi zaman覺nda, g繹nderildii kavmi ve 羹mmeti taraf覺ndan n璽ho kar覺lanm覺, hak簾r g繹r羹lm羹, eziyet ve ikencelere t璽bi tutulmutur. Bu ortak 繹zellikleri yan覺nda, b羹t羹n peygamberlerin dier bir m羹terek vas覺flar覺 da b羹t羹n bu eziyet, hakaret, ikence ve s羶-i kastlara ramen, davalar覺n覺 anlatmaktan geri durmamalar覺, inan癟lar覺ndan asla taviz vermemeleri; aksine eziyet ve ikencelerin artmas覺 nisbetinde memur bulunduklar覺 hakikatlar覺 duyurmaya daha fazla bir ak, evk ve ciddiyetle 癟al覺m覺 olmalar覺d覺r.

Fahr-i 殯em Efendimize, hakaret ve eziyet edenlerin ba覺nda Eb羶 Leheb ve kar覺s覺 mm羹 Cemil geliyordu. Eb羶 Leheb, Efendimizi devaml覺 takip ediyor ve halk覺 onu dinlemekten vazge癟irmeye, zihinlerde 羹phe ve vesvese meydana getirmeye 癟al覺覺yordu.

Birg羹n Hazret-i Res羶lullah, Ukaz Panay覺r覺nda halk覺 Allah覺n birliine 簾m璽na ve peygamberliini tasdike davet edip:

Ey ahal簾, L璽il璽he illallah deyin, kendinizi kurtar覺n diyordu.

Peis覺ra gelen Eb羶 Leheb ise halka, Ey ahal簾! Bu yeenimdir, yalan s繹yl羹yor, ondan uzak durun1 diye sesleniyordu.

Bu, ibret dolu bir tablodur: Yeen Allaha 簾m璽na ve sa璽dete davet ediyor; 繹z amca ise, ona muhalefet edip, halk覺 onu dinlememeye 癟a覺r覺yor!

Eb羶 Leheb, yaln覺z bununla da kalm覺yordu. Birg羹n, komusu olan Peygamber Efendimizin kap覺s覺na pislik ve kokmu eyler atm覺t覺. O s覺rada Hazret-i Hamza, hen羹z 簾m璽n etmemi olmas覺na ramen, yetimi ve o pisliklerin ve kokmu maddelerin hepsini Eb羶 Lehebin ba覺na d繹km羹t羹.

Komular覺n覺n yapt覺覺 bu gibi 癟irkin hareketlere kar覺 Efendimiz, sadece; Ey Abd-i Men璽foullar覺! Bu nas覺l komuluk diyerek sitem ediyor ve pislikleri evinin 繹n羹nden s羹p羹r羹p at覺yordu.

Kur璽n覺n, Cehennemde cay覺r cay覺r yanaca覺n覺 haber verdii bu adam, b璽zan de, K璽inat覺n Efendisinin evini, s覺rf onu rahats覺z ve huzursuz etmek i癟in taa tutuyordu.

Eb羶 Leheb, Res羶l-i Kibriy璽ya eziyet ve hakaret etmekte yaln覺z kalmak istemiyordu. Birg羹n, olu Uteybeye, ona ikence etsin diye emir verdi. Uteybe, Peygamberimizin yan覺na vard覺. O s覺rada Efendimiz Necm S羶resini okuyordu. Bunu duyan Uteybe, Necmin Rabb覺na andolsun ki, ben senin peygamberliini ink璽r ediyorum dedi ve k羹stah癟a K璽inat覺n Efendisine doru t羹k羹rd羹.

Res羶l-i Ekrem, bu 癟irkin harekete sadece u beddu璽 ile cevap verdi:

Y璽 Rab, ona bir itini musallat et.

Res羶l-i Ekrem Efendimizin, ne du璽s覺 ve ne de beddu璽s覺 Allah taraf覺ndan kar覺l覺ks覺z b覺rak覺lm覺yordu. Uteybeye yapt覺覺 bu beddu璽 da bir m羹ddet sonra ger癟ekleti. Yemen taraf覺nda Havran denilen yerde arkadalar覺 aras覺nda uyurken, bir arslan gelip kendisini par癟alad覺!

Du璽lar覺n覺n makbuliyeti de, Peygamber Efendimizin m羶cizelerinin bir b繹l羹m羹n羹 tekil eder.

mm羹 Cemil, sl璽m d璽v璽s覺n覺n en iddetli muhalifi ve d羹man覺 Eb羶 Lehebin kar覺s覺 idi. Kur璽n覺n tabiriyle Cehennem oduncusu bu kad覺n, sl璽m daveti kar覺s覺nda 繹ylesine azm覺, 繹ylesine 癟覺lg覺na d繹nm羹t羹 ki, Nebiyy-i Muhterem Efendimizin gidip geldii yola, her g羹n b覺kmadan usanmadan sert dikenli 癟al覺lar d繹k羹p sa癟覺yor ve 璽det璽 bu davran覺覺ndan zevk al覺yordu.

Res羶l-i Ekrem (a.s.m.), Saf璽 Tepesinde ilk olarak, Kureye a癟覺ktan l璽h簾 davette bulunurken, kocas覺 Eb羶 Leheb, Peygamberimize 癟覺k覺m覺, hatta hakaret etmi, Hel璽k olas覺ca, bizi bunun i癟in mi buraya 癟a覺rd覺n demek k羹stahl覺覺nda bulunmu ve Efendimize doru, yerden kald覺rd覺覺 bir ta覺 savurmutu. Bunun 羹zerine Cen璽b-覺 Hak, Tebbet S羶resini inzal buyurmutu. S羶re, Eb羶 Leheb ve kar覺s覺n覺n 癟irkin davran覺lar覺n覺 ve 璽kibetlerini mevzu ediyordu.

Bunu duyan mm羹 Cemil, art覺k yerinde duramaz oldu. Eline bir ta alarak Mescid-i Harama geldi. Peygamber Efendimiz, sad覺k dostu Hazret-i Eb羶 Bekir ile orada oturuyorlard覺. mm羹 Cemil, Hazreti-i Eb羶 Bekiri g繹rd羹 fakat yan覺nda oturan K璽inat覺n Efendisini fark edemedi, Hz. Eb羶 Bekire 繹yle dedi:

Ey Eb羶 Bekir! Arkada覺n nerede? Ben iittim ki, beni hicvetmi. Ben g繹rsem, bu ta覺 onun az覺na vuraca覺m dedi.

Eb羶 Bekiri g繹ren g繹z, K璽inat覺n Efendisini g繹remiyor ve neticesiz geri d繹n羹yordu.1

Elbette g繹remezdi! Allah覺n h覺fz ve in璽yeti alt覺nda bulunan Sultan-覺 Levlaki g繹rmek, bir Cehennem oduncusunun haddine mi d羹m羹t羹?

Buna benzer bir h璽dise de Eb羶 Cehilin ba覺na geldi. Birg羹n kabilesine 繹yle s繹z verdi:

Vallahi, secdede Muhammedi g繹r羹rsem, ba覺n覺 bu tala ezeceim!

Ertesi g羹n, zor kald覺rabilecei b羹y羹k bir ta alarak gitti. Res羶l-i Ekrem secdedeydi. Ta覺 kald覺r覺p tam vuracakken, elleri yukar覺da kaskat覺 kesildi. T璽 K璽inat覺n Efendisi namaz覺n覺 bitirip kalk覺ncaya kadar. Namaz bitince Eb羶 Cehilin eli 癟繹z羹ld羹.2 羹nk羹, art覺k ihtiya癟 kalmam覺t覺.

Hereye ramen Peygamber Efendimizi rahats覺z etmekten vazge癟meyen Eb羶 Cehil, yine bir g羹n, Vallahi, Muhammedi secdede g繹r羹rsem, boynuna basacak ve boynunu yerlere s羹rteceim diye yemin etti.

Tam o s覺rada Res羶l-i Kibriya Efendimiz 癟覺ka geldi. bn-i Abbas, durumu kendilerine arzedince, birden hiddetlendi ve kap覺dan girmeyi dahi beklemeden, aceleyle duvardan a覺p Mescid-i Haram覺n i癟ine girdi. Al璽k S羶resini sonuna kadar okudu ve secdeye vard覺.

Etrafta bulunanlar Eb羶 Cehile, Ey Eb羶 Cehil, ite Muhammed! diye seslendiler.

Eb羶 Cehilin Res羶l-i Ekreme doru ilerlemesiyle d繹nmesi bir oldu.

Seyredenler ak覺nl覺k i癟inde, Ne oldu, neden d繹nd羹n? diye sordular.

Eb羶 Cehil, onlardan daha ak覺n bir ed璽 i癟inde:

Benim g繹rd羹羹m羹, siz g繹rm羹yor musunuz? diye cevap verdi ve arkas覺ndan il璽ve etti:

Vallahi, onunla benim arama ateten bir u癟urum a癟覺ld覺.1

M羹rik ileri gelenlerinin en a覺r ikence ve su-i kast teebb羹sleri kar覺s覺nda, Cen璽b-覺 Hak da, Sevgili Res羶l羹n羹 ite b繹ylesine koruyor ve him璽ye ediyordu!

Kurey m羹riklerinin, Peygamber Efendimize eziyet, hakaret ve s羶-i kastlar覺 癟eitli s羶retlerde oluyordu.

Res羶l-i Ekrem, birg羹n K璽bede hu羶 i癟inde namaz覺n覺 ed璽 etmekte idi. M羹riklerden bir grub da K璽be civar覺nda toplanm覺 konuuyorlard覺. 癟lerinde, Eb羶 Cehil de vard覺. Ortaya f覺rlayarak toplulua, Hanginiz gidip filancalarda bug羹n boazlanan devenin ikembesini ve d繹l eini olduu gibi kanl覺 kanl覺 getirip, secdede iken onun 羹zerine koyar? diye seslendi.

G繹z羹 d羹nm羹lerden biri olan Ukbe bin Eb簾 Muayt, ortaya at覺ld覺. Ben yapar覺m dedi ve oradan ayr覺ld覺. Az sonra, ruhu kararm覺 bu adam, elinde deve ikembesi ile Peygamber Efendimizin yan覺nda g繹r羹nd羹.

Res羶l-i Ekrem, her eyden habersiz, Cen璽b-覺 Hakk覺n huzurunda secdeye varm覺t覺. G繹z羹 d繹nm羹 Ukbe, getirdii deve ikembesini iki k羹rei aras覺na koydu. Ruh ve vicdanlar覺 irkin karanl覺klar覺na g繹m羹l羹 m羹rikler manzaray覺 kahkahalarla seyrediyorlard覺.

Muhterem babas覺n覺n, m羹riklerin bu 璽dice hareketine maruz kald覺覺n覺 duyan Hazret-i F璽t覺ma, koa koa geldi. kembeyi tuttuu gibi suratlar覺na 癟arparcas覺na m羹rik g羹r羶huna doru f覺rlatt覺.

Namaz覺n覺 bitiren Hazret-i Res羶lullah覺n m羹b璽rek dudaklar覺ndan, Allah覺m, Kureyi sana havale ediyorum c羹mlesi d繹k羹ld羹.

Bu c羹mlesini 羹癟 kere tekrarlad覺. Sonra da m羹rik elebalar覺n覺n isimlerini teker teker zikrederek, onlar覺 da sonsuz kudret sahibi Cen璽b-覺 Hakka havale etti.1

Res羶l-i Ekrem Efendimize, m羹riklerin yapt覺覺 bir baka eziyet ve hakaret h璽disesini, Abdullah bin Amr Hazretleri 繹yle anlat覺r:

Birg羹n Kureyin ileri gelenleri, H覺c覺r denilen yerde toplanm覺lard覺. Ben de orada bulunuyordum. Kureyliler Allah Res羶l羹 hakk覺nda konuarak 繹yle diyorlard覺: Biz bu adam覺n iinde sabrettiimiz kadar hi癟bir eye kar覺 sab覺r g繹stermedik. Bu adam, bizi ak覺ls覺zl覺kla ittiham etti. Babalar覺m覺za, dedelerimize hakaret etti. Dinimizi ay覺plad覺, birliimizi bozdu, putlar覺m覺za dil uzatt覺. Onun yapt覺覺 bunca eylere biz sabrettik.

Kurey, bunu konuup dururken, birdenbire Allah Res羶l羹 g繹r羹n羹verdi. Y羹r羹yerek geldi. Hacer羹l-Esvedi 繹pt羹. Sonra K璽beyi tavaf etmek 羹zere yanlar覺ndan y羹r羹y羹p ge癟ti. Bu s覺rada Kureyliler kendilerine laf att覺lar. Allah Res羶l羹, son derece 羹z羹ld羹. z羹nt羹s羹n羹, birdenbire deien y羹z羹n羹n renginden fark ettim.

Allah Res羶l羹, tavaf覺na devam etti. kinci defa Kurey topluluunun yan覺ndan ge癟erken, yine onlar覺n s繹zl羹 satamalar覺na maruz kald覺. Yine fazlas覺yla 羹z羹ld羹. z羹ld羹羹n羹 yine y羹z羹nden fark ettim.

Allah Res羶l羹, 羹癟羹nc羹 defa, Kureylilerin yan覺ndan ge癟erken yine ayn覺 ekilde kendisine lafla satat覺lar. Bunun 羹zerine Allah Res羶l羹, durdu ve onlara d繹n羹p 繹yle konutu: Ey Kureyliler! S繹zlerimi duyuyor musunuz? Varl覺覺m kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki, ba覺n覺za fel璽ket gelecektir.

Nebiyy-i Ekremin bu hitab覺, topluluk 羹zerinde derin bir tesir meydana getirdi. Hi癟biri yerinden k覺m覺ldamad覺. Sonunda, daha 繹nce onun hakk覺nda en 癟ok aleyhte konuup, arakadalar覺n覺 k覺k覺rtanlar (bata Eb羶 Cehil) bile, en iyi s繹zlerle g繹nl羹n羹 almaya 癟al覺arak 繹yle dediler:

Y璽 Ebel-Ks覺m! Haydi sel璽metle git. Vallahi, sen cahillerden, kendini bilmezlerden deilsin.

Allah Res羶l羹 de uzakla覺p gitti.

Ertesi g羹n, Kureyliler, yine H覺c覺r denilen yerde topland覺lar. Ben yine aralar覺nda idim. Ayn覺 ekilde Allah Res羶l羹 hakk覺nda ileri geri konuuyorlar ve 繹yle diyorlard覺:

Muhammedin size yapt覺klar覺n覺 ve Onun hakk覺nda size verilen haberleri s繹yleyip duruyorsunuz. Fakat gelip kar覺n覺za dikilerek, y羹z羹n羹ze kar覺 k繹t羹(!) eyler s繹yledii zaman ona dokunmuyor ve serbest b覺rak覺yorsunuz.

Onlar, b繹yle konuup dururlarken, yine Res羶lullah 癟覺kageldi. Kureyliler hemen oturduklar覺 yerden f覺rlayarak etraf覺n覺 sard覺lar. Onun, kendi tapt覺klar覺 ve dinleri hakk覺nda s繹yledikleri s繹zleri zikrederek, Hakk覺m覺zda u u s繹zleri s繹yleyen sen misin? dediler.

Nebiyy-i Ekrem, cevaben, Evet, bunlar覺 s繹yleyen benim dedi. Bunun 羹zerine hep birden Res羶lullah覺n 羹zerine at覺ld覺lar. Biri onun yakas覺na yap覺t覺.

Bu s覺rada biri koarak Hz. Eb羶 Bekire durumu haber verdi. Hz. Eb羶 Bekir hemen Mescid-i Harama girdi. G繹zyalar覺 aras覺nda m羹riklere, Allah bel璽n覺z覺 versin Rabbim Allaht覺r diyen bir z璽t覺 繹ld羹rmek mi istiyorsunuz? diye seslendi.

Bunu duyan Nebiyy-i Ekrem, B覺rak onlar覺 ya Eb羶 Bekir! Varl覺覺m kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki, ben onlar覺n hepsinin hakk覺ndan geleceim dedi.

Bu s繹z羹 iiten Kureyliler korktular ve Res羶lullah覺 b覺rakarak da覺ld覺lar.1

Rabbim Allaht覺r dedii ve halk覺 bu ulv簾 hakikata 癟a覺rd覺覺 i癟in Res羶l-i Kibriy璽 Efendimize rev璽 g繹r羹len 癟irkin hareketler bunlarla da kalm覺yordu.

Yine birg羹n, K璽be yan覺nda namaz k覺l覺yordu. Aln覺n覺 y羹ce Yarat覺c覺s覺n覺n huzurunda yere koyar koymaz, serseri Ukbe bin Eb簾 Muayt, ridas覺n覺 toplad覺 ve boynuna dolad覺. Olanca g羹c羹yle s覺kt覺. Maksad覺 ona bomakt覺.

O arada Hazret-i Eb羶 Bekir yetiip Peygamber Efendimizi bu serserinin elinden kurtard覺. Sonra da 璽deta k璽inata iittirmek istiyormu癟as覺na u 璽yet-i kerimeyi okudu:

Firavunun 璽ilesinden, 簾m璽n覺n覺 gizleyen m羹min bir kimse, Rabbim Allaht覺r dedii i癟in mi bir adam覺 繹ld羹receksiniz? dedi. Halbuki, o, Rabbinizden size m羶cizelerle gelmitir. Eer yalanc覺ysa yalan覺 kendi aleyhinedir. Fakat doru s繹yl羹yorsa, size vaad ettii az璽b覺n bir k覺sm覺 olsun ba覺n覺za gelir. Muhakkak ki, Allah haddini aan ve yalanc覺l覺k eden kimseyi muvaffak etmez.1

Res羶lullah覺 繹ld羹rmeye teebb羹s

癟lerinde Eb羶 Cehil ve Velid bin Mu簾renin de bulunduu Mahzumoullar覺ndan bir topluluk, uzun uzun konutuktan sonra Peygamber Efendimizin v羹cudunu ortadan kald覺rmaya karar verdiler. Vazifeyi Velid bin Mu簾re yerine getirecekti.

Res羶l-i Ekrem, namazda Kur璽n okumaya balad覺覺 bir s覺rada, Velid yan覺na kadar sokuldu. Fakat, o da ne! ld羹rmeye gittii z璽t覺n sesi var, okuduu Kur璽n irk kiriyle paslanm覺 kula覺na geliyor, fakat g繹z羹 onu bir t羹rl羹 g繹remiyordu.

Velid ak覺nlat覺. Telala arkadalar覺n覺n yan覺na d繹nd羹 ve durumu anlatt覺. Bu sefer hep beraber gittiler. Fakat, yine Efendimizi g繹rmeye muvaffak olamad覺lar. 羹nk羹, ileri gittiklerinde ses arkadan, arkaya doru gittiklerinde ise ses 繹n taraftan geliyordu. Nihayet hayretler i癟inde kal覺p da覺ld覺lar.

K璽inata bir rahmet g羹nei olarak doan Peygamber Efendimiz, m羹riklerin bu k羹stah癟a hareketleri kar覺s覺nda evine d繹nd羹. Birazc覺k olsun 羹z羹nt羹s羹n羹 yok etmek, s覺k覺nt覺s覺n覺 gidermek i癟in 繹rtt羹s羹ne b羹r羹nd羹 ve yatt覺.

* * *

lk M羹sl羹manlara Yap覺lan kence ve Eziyetler

Efendimizin peygamberliinin beinci senesi: Mil璽d簾, 615. Kurey m羹riklerinin M羹sl羹manlar 羹zerindeki bask覺, eziyet ve ikenceleri g羹n ge癟tik癟e art覺yordu. M羹sl羹manlar din簾 vazifelerini ve ibadetlerini rahat ve serbest bir ekilde if璽 edemez bir durumla kar覺 kar覺ya gelmilerdi.

sl璽m ve 簾m璽n覺n t璽limi, Allaha ibadet ve t璽at覺n serbest癟e yap覺labilmesi i癟in emin bir yer gerekliydi. Allah Res羶l羹, bizzat bu emin yeri arad覺 ve tesbit etti: Saf璽 Tepesinin dousunda dar bir sokak i癟inde bulunan ilk M羹sl羹man Erk璽m bin Ebil-Erk璽m bin Esedin evi. Bu ev giri 癟覺k覺lar i癟in elverili, etraftan gelen gidenlerin kolayca kontrol edilebilecei em簾n bir yerdi.

Art覺k, K璽inat覺n Efendisi Peygamberimiz burada mu璽llim, ilk M羹sl羹manlar da talebe idiler. Burada 繹rendiklerini imk璽n ve f覺rsat dahilinde bakalar覺na da duyuruyor ve aktar覺yorlard覺. B繹ylelikle D璽r羹l-Erk璽m覺, Nebiyy-i Ekrem Efendimizin hocal覺覺n覺 yapt覺覺 ilk medrese, ilk sl璽m 羹niversitesi saymak m羹mk羹nd羹r.

Hazret-i merin, sl璽mla ereflenmesine kadar, Res羶l-i Ekrem, sl璽m覺 繹retme ve anlatma vazifesini burada y羹r羹tt羹. Bata Hazret-i mer olmak 羹zere bir 癟ok kimse bu evde M羹sl羹man olma erefine erdiler.

D璽r羹l-Erk璽m覺 Erk璽m bin Eb簾l-Erk璽m Hazretleri, hi癟 sat覺lmamak ve tevar羹s olunmamak art覺yla vekil olarak oluna b覺rakm覺t覺r.

sl璽m tarihinde b羹y羹k ehemmiyeti hiz bulunan bu ev, bug羹n K璽be kar覺s覺nda, D璽r羹l-Hayz羶ran ad覺yla an覺lmakta ve din簾 bir okula tahsis edilmi bulunmaktad覺r.1

Yasir 璽ilesinin ba覺na gelenler

Y璽sir, Mekkeye Yemenden gelmiti. Burada, Mahzumoullar覺ndan Eb羶 Huzeyfe bin Muirenin him璽yesine girmiti. Sonradan Eb羶 Huzeyfe, onu c璽riyesi S羹meyye ile evlendirmiti. Bu evlilikten iki erkek 癟ocuu d羹nyaya geldi: Ammar ve Abdullah.

B羹t羹n ferdleriyle sa璽det dairesine giren bu 璽ileye bata Mahzumoullar覺 olmak 羹zere, b羹t羹n m羹rikler 癟ekilmez ikenceler, dayan覺lmaz eziyetlerle g繹z a癟t覺rm覺yorlard覺. Mahzumoullar覺, 簾m璽n ve sl璽mdan vazge癟sinler diye, g羹nein her taraf覺 s覺cakl覺覺yla kavurduu bir s覺rada, 璽deta Cehennem atei kesilen tal覺kta onlara ikence ediyorlard覺.

Yine bir g羹n Y璽sir 璽ilesi ikence alt覺nda zalim m羹rikler taraf覺ndan inletilirken, Res羶l-i Ekrem Efendimiz 羹zerlerine 癟覺kageldi. Y羹rekler par癟alay覺c覺 bu durum kar覺s覺nda, Sabredin, ey Y璽sir 璽ilesi! Sabredin, ey Y璽sir 璽ilesi! Sabredin, ey Y璽sir 璽ilesi! Sizin m羹k璽fat覺n覺z Cennettir; sabredin, ey Y璽sir 璽ilesi! diyerek sab覺r tavsiyesinde bulundu.

kence alt覺nda k覺vranan Y璽sir, Y璽 Res羶lallah, dedi, bu i daha ne zamana kadar b繹yle s羹r羹p gidecek?

Res羶l-i Kibriya Efendimiz, bu suale, Allah覺m! Y璽sir 璽ilesinden Rahmet ve Mafiretini esirgeme du璽s覺yla kar覺l覺k verdi.

Bu h璽diseden bir m羹ddet sonra Hazret-i Y璽sir, dayan覺lmaz ikenceler alt覺nda izzetiyle ruhunu Rabbine teslim etti. B繹ylece M羹sl羹man erkeklerden ilk ehid erefi kendisinin oldu.

Olduk癟a yalanm覺, za簾f ve nahif bir kad覺n olan Y璽sirin 璽ilesi S羹meyye de ikence etsin diye Eb羶 Cehile hav璽le edilmiti.

Eb羶 Cehil, ikenceden ikenceye uratt覺覺 bu yal覺, za簾f ve kimsesiz kad覺na k羹stahca ve 璽dice, Sen g羹zelliine 璽覺k olduun i癟in, Muhammede 簾m璽n ettin! diyordu.

Bu 璽dice ithama, 簾m璽n 璽bidesi kesilmi Hazret-i S羹meyye, bir m羹rike s繹ylenebilecek en a覺r laflarla mukabele edince, Eb羶 Cehil hiddete geldi ve elindeki m覺zra覺 saplayarak, ehid etti. Hazret-i S羹meyye de b繹ylece, kad覺nlardan ilk ehid edilen kii oldu.

Ammar覺n ba覺na gelenler

Ammar覺n 癟ektikleri de y羹rekler par癟alay覺c覺 idi: Demir bir g繹mlek giydiriliyor, g羹nein yery羹z羹n羹 b羹t羹n s覺cakl覺覺yla kavurduu s覺rada d覺ar覺 癟覺kart覺l覺yor ve demir g繹mlek i癟inde ilikleri eritiliyordu.

Bu ikencelerden bir an olsun kurtulan Ammar, soluu Nebiyy-i Ekremin yan覺nda al覺yor ve kendisinden bir teselli bekliyordu.

Azab覺n her t羹rl羹s羹n羹 tatt覺k, y璽 Res羶lallah diyerek halini arz ediyordu. Res羶l-i Ekrem, yine sab覺r tavsiye ediyor ve 繹yle du璽 ediyordu:

Allah覺m, Ammar 璽ilesinden hi癟bir kimseye Cehennem azab覺n覺 tatt覺rma.

Hz. Ammara rev璽 g繹r羹len ikence 癟eitlerinden biri de atele dalanmas覺 idi. Yine bir g羹n b繹yle bir ikence alt覺nda k覺vran覺rken Peygamber Efendimiz rasgeldi. M羹b璽rek elleriyle Ammar覺n ba覺n覺 s覺ayarak atee, Ey ate, brahime (a.s.) serin ve sel璽met olduun gibi, Ammara da 繹yle ol! diye du璽 etti. Sonra da Ammara u haberi verdi:

Ey Amm璽r! Sen (bu ikencelerle) 繹lmeyecek, uzun bir m羹ddet yaayacaks覺n. Senin 繹l羹m羹n azg覺n bir topluluun eliyle olacakt覺r.1

Ger癟ekten de, Cen璽b-覺 Hak, Hz. Ammara uzun 繹m羹rler ihsan ederek, Sevgili Habibinin haberini dorulam覺t覺r. Hz. Ammar daha sonra S覺ffin Harbinde katledildi. Hz. Ali, onu Mu璽viyenin taraftarlar覺n覺n b璽i (azg覺n) olduklar覺na h羹ccet g繹sterdi. Fakat, Mu璽viye tevil etti. Amr bin 瀏 dedi: B璽i yaln覺z onun katilleridir; umumumuz deiliz.1

Yine birg羹n, Ammar, urad覺覺 ikenceden dolay覺 al覺yordu. Bu haliyle onu g繹ren efkat timsali Peygamber Efendimiz, m羹barek elleriyle g繹zyalar覺n覺 sildi. Sonra da, Seni k璽firler tuttu da suya m覺 bast覺? Onlar, seni bir daha tutar da, sana 繹yle 繹yle derler ve ikencelerine devam ederlerse, sen de onlara istediklerini s繹yle ve kurtul dedi.

Bu, hayat覺n覺 zalim m羹riklerin elinden kurtarmak i癟in Ammara bir m羹s璽ade idi!

Bu m羹s璽adenin veriliinden bir m羹ddet sonra, Ammar yine m羹rikler taraf覺ndan yakaland覺 ve ikenceden ikenceye urat覺ld覺. kence edilirken de kendisine u teklif yap覺l覺yordu:

Muhammede k羹fretmedik癟e, L璽t ve Uzz璽ya tapman覺n da onun dininden hay覺rl覺 olduunu s繹ylemedik癟e sana ikence etmekten asla vazge癟meyeceiz!

Zavall覺 Ammar覺n dilinden, 癟aresiz olarak m羹riklerin s繹yledikleri d繹k羹ld羹. Muradlar覺na eren gaddarlar Ammar覺 serbest b覺rakt覺lar.

kence ve azab y羹k羹 alt覺nda ezilmekten kurtulan Ammar doruca Res羶l-i Ekremin huzuruna vard覺. Efendimiz, kendisine, Kurtulduun y羹z羹nden belli deyince, cevab覺 u oldu:

Hay覺r, vallahi kurtulmad覺m!

Peygamber Efendimiz, Ni癟in? diye sorunca da Ammar, Ben, senden vazge癟irildim. L璽t ve Uzz璽n覺n da senin dininden hay覺rl覺 olduunu bana s繹ylettirdiler kar覺l覺覺n覺 verdi.

Ammar 羹zg羹nd羹, Ammar ak覺nd覺. D羹nya, ba覺na y覺k覺lacakm覺 gibi heyecan ve korku i癟inde Res羶l-i Kibriyan覺n huzurunda dikilmi duruyordu. M羹riklerin ikence ve eziyetlerinden kurtulmutu, ama imdi baka bir tehlike ile kar覺 kar覺ya gelmiti!

Res羶l-i Ekrem, M羹riklerin dediklerini s繹ylerken, kalbini nas覺l buldun? diye sordu.

Ammar覺n kalbinden kopup gelen cevab覺 u oldu:

Kalbimi 簾m璽n ferahl覺覺 ve rahatl覺覺nda, dinime bal覺l覺覺m覺 da, demirden daha salam buldum.

Bunun 羹zerine Res羶l-i Ekrem Efendimiz, Sana veb璽l yok, ey Ammar! Eer, onlar seni yine yakalar, bunu sana tekrarlatmak isterlerse, sen de s繹ylediklerini tekrarlay覺p kurtul1 diyerek Ammar覺n hem g繹nl羹n羹, hem y羹z羹n羹 ferah ve s羹r羶ra garketti.

Bu h璽dise 羹zerine, y羹ce Allah u me璽ldeki 璽yetini inz璽l buyurdu:

Kalbi 簾m璽nla dolu olduu halde ink璽ra zorlananlar m羹stesn璽, kim 簾m璽n ettikten sonra tekrar k璽fir olur ve g繹n羹l r覺z璽s覺yla k羹fr羹 kabul ederse, 繹ylelerinin 羹zerine Allahtan bir gazap vard覺r. Onlar覺n hakk覺 pek b羹y羹k bir azapt覺r.2

u halde kalbi 簾m璽n ile karar bulmu bir m羹mine burada bir ruhsat tan覺nmaktad覺r: D羹man taraf覺ndan can覺 veya herhangi bir azas覺 yok edilme tehlikesiyle kar覺 kar覺ya olduu zaman, yaln覺z diliyle k羹f羹r kelimesini s繹ylemesi c璽izdir. Ancak bunun, kalbin 簾m璽n ile mutmain olmas覺 art覺yla bir ruhsat olduu hat覺rdan 癟覺kar覺lmamal覺d覺r. Bunun yan覺nda, hakk覺 s繹ylemek ve dinin izzetini korumak i癟in ehid olmay覺 g繹ze al覺p, k羹f羹r kelimesinin lisanla dahi olsa, s繹ylenmemesi azimettir. Bu hususta ruhsat ile deil de, azimet ile amel etmek ise, daha faziletli bir hareket say覺lm覺t覺r.3

Hazret-i Eb羶 Bekirin ikenceye m璽ruz kal覺覺

Res羶lullah Efendimiz, bir g羹n D璽r羹l-Erkamda ilk M羹sl羹manlardan bir癟ou ile oturuyordu. Bata Hz. Eb羶 Bekir olmak 羹zere hepsinin g繹nl羹nde Tevhid davas覺n覺 m羹riklere kar覺 a癟覺klamak arzusu bir itiy璽k halini alm覺t覺. Bunu ger癟ekletirmesi i癟in Res羶l-i Kibriy璽 Efendimizden ric璽da bulundular. Fakat, Hazret-i Res羶lullah, tedbiri elden b覺rakmak istemiyordu. Hen羹z b繹yle bir hareket i癟in zamana ihtiya癟 vard覺.

Biz hen羹z az覺z, bu ie yetmeyiz diye konutu.

Fakat, 簾m璽n覺n tap taze heyecan ve evkini ter temiz g繹n羹llerinde ta覺yan bu yeni M羹sl羹manlar, yerlerinde 璽deta duramaz hale gelmilerdi. Bunu hisseden Fahr-i Alem Efendimiz, sonunda kendileriyle birlikte Mescid-i Harama gitti. Bir tarafa oturdular. M羹riklerden bir topluluk da oradayd覺.

Allah ve Res羶l羹ne 簾m璽n ak覺yla yan覺p tutuan Hazret-i Eb羶 Bekir, kalbinin derinliklerinden kopup gelen ger癟ekleri insanlara duyurmak arzusunun 繹n羹ne ge癟emedi ve orada m羹riklere d繹nerek, Allaha 簾m璽n覺n ulviyet ve kudsiyetini; buna kar覺l覺k puta tapman覺n pespayeliini ve onlara h羹rmet etmenin sefaletini hayk覺rd覺. M羹sl羹manlara kar覺 kin ve d羹manl覺k ile dolu olan m羹rikler, Hazret-i S覺dd簾ka sald覺rd覺lar, her taraf覺n覺 kan revan i癟inde b覺rakt覺lar. Ellerinden, ancak kabilesi Teymoullar覺ndan bir ka癟覺n覺n araya girmesiyle kurtulabildi.

Demirli ayakkab覺lar覺n darbelerine maruz kalan Hazret-i Eb羶 Bekir, kendinden ge癟miti. Bayg覺n bir halde evine g繹t羹rd羹ler. G羹n boyu bayg覺n kald覺 ve ancak akam 羹zeri kendine gelebildi.

Sanki, onca darbelere maruz kalan kendisi deilmi, sanki y羹z羹 g繹z羹 kan revan i癟inde b覺rak覺lan bir bakas覺ym覺 gibi, dudaklar覺ndan d繹k羹len ilk c羹mleler unlar oldu:

Res羶lullah ne yap覺yor, ne haldedir? Ona dil uzatm覺lard覺, hakaret etmilerdi?

Hz. Eb羶 Bekir, bu s繹zleriyle Hazret-i Res羶lullaha olan sadakat覺n覺n 璽heser bir 繹rneini veriyordu. Kan revan i癟indeki haline bakmadan, yara berelerinin ac覺s覺na s覺z覺s覺na ald覺rmadan Nebiyy-i Zi璽n覺n durumunu 繹renmek istiyordu. Hem de o Nebiyy-i Muhtereme iddetle muh璽lefet edenler aras覺nda.

Kendisine yemek teklifinde bulundular. A癟 kald覺n, susuz kald覺n, bireyler yiyip i癟mez misin? dediler. O ise hep, Res羶lullah ne haldedir, ne yap覺yor? diye soruyordu.

Annesinin Res羶l-i Ekremin d璽v璽s覺ndan haberi yoktu. Hen羹z 簾m璽n etmeyenler aras覺nda bulunuyordu. Nas覺l olursa olsun, Allah Res羶l羹n羹n durumunu 繹renmeliydi. Annesine, Git, dedi, Hattab覺n k覺z覺 mm羹 Cemile sor. Res羶lullah hakk覺nda bana haber getir.

mm羹 Cemil, 簾m璽n etmi bahtiyar bir kad覺nd覺. Fakat, Res羶l-i Ekremden ald覺覺 dersle tedbirli ve ihtiyatl覺 davran覺yordu.

Eb羶 Bekirin annesi mm羹 Hayr, ona, Eb羶 Bekir senden Abdullah覺n olu Muhammedi soruyor deyince; Ben Onun hakk覺nda bir ey bilmiyorum. Ama istersen beraber olunun yan覺na gidelim diye cevap verdi. Asl覺nda, mm羹 Cemilin Res羶lullahdan haberi vard覺. Ancak, bir tertip ve tuzakla kar覺 kar覺ya bulunma ihtimalini g繹z 繹n羹nde bulundurarak b繹yle cevap vermiti.

Hazret-i Eb羶 Bekiri y羹z羹 g繹z羹 yar覺lm覺 bir vaziyette g繹ren mm羹 Cemilin i癟i burkuldu ve kendisini zaptedemeyerek, Sana bunlar覺 reva g繹ren bir kavim, 羹phesiz azg覺n ve sapk覺nd覺r. Allahtan dileim, onlardan intikam覺n覺 almas覺d覺r diye hayk覺rd覺.

mm羹 Cemilden Res羶l-i Ekremin selamette olduunu 繹renmesine ramen Hazret-i Eb羶 Bekirin i癟i, yine de rahat etmiyordu. Annesine, Vallahi, gidip Res羶lullah覺 g繹rmedik癟e, ne yer ne de i癟erim! dedi.

Onu, Res羶l-i Ekreme g繹t羹rmekten baka 癟are yoktu. Fakat bu haliyle nas覺l giderdi? D璽r羹l-Erkama kadar nas覺l y羹r羹yebilirdi?

Etraf tenhala覺nca, annesi ve mm羹 Cemile yaslanarak sendeleye sendeleye Res羶lullah覺n huzuruna vard覺. Senelerden beri birbirlerini g繹rmemi candan dostlar gibi kucaklat覺lar. Res羶l-i Ekremin durumunu g繹zleriyle g繹rd羹kten sonra, Annem, babam sana fed璽 olsun, y璽 Res羶lallah! O azg覺n, sapk覺n adam覺n (Utbe bin Rabia) y羹z羹m羹 yerlere s羹rt羹p, bilinmez hale getirmesinden baka herhangi bir 羹z羹nt羹m yok1 diye konutu.

O anda bile Hazret-i Eb羶 Bekirin g繹nl羹 簾m璽n ve sl璽ma hizmet ak覺yla alev alev yan覺yordu.

Peygamber Efendimize annesini g繹stererek, Bu annem Selm璽d覺r dedi. Onun hakk覺nda Allaha du璽da bulunman覺z覺 arzu ediyorum. Umulur ki Allah, onu Cehennem ateinden hat覺r覺n i癟in kurtar覺r.2

Bu samimi arzu, samimi du璽 ile birleti ve o anda orada mm羹l-Hayr Selm璽 H璽tun bahtiyar m羹minler saf覺na kat覺ld覺.

* * *

B羹t羹n Bunlar mtihand覺

lk M羹sl羹manlar覺n maruz kald覺klar覺 bu ikence, eziyet ve hakaretler, kar覺 kar覺ya bulunduklar覺 g羹癟l羹kler ve m璽niler Allah taraf覺ndan ayn覺 zamanda birer imtihand覺. Mesele sadece 簾m璽n ettim demekle bitmiyordu. m璽ndaki sad璽kat, samimiyet ve sab覺rlar覺n覺n da 繹l癟羹lmesi gerekiyordu.

ylesine g羹癟l羹kler, ikence ve eziyetler olacak ki, ger癟ekten 簾m璽n etme arzusunu ruhunda ta覺yanlar, b羹t羹n bunlara ald覺rmadan 簾m璽n edecekler; bu arzuyu ciddi olarak g繹n羹llerinde ta覺mayanlar ise, halis m羹minlerden ayr覺lacaklard覺.

Nitekim, u 璽yet-i kerime de bu hususa i璽ret eder:

Dorusu Biz, onlardan evvelkileri de [癟eitli musibetlerle] denedik. Allah [imtihan s羶retiyle 簾m璽n覺nda] s璽d覺k olanlar覺 da muhakkak bilecek, yalanc覺 olanlar覺 da elbette bilecek.1

Demek ki, 簾m璽n覺nda samimiyetin en m羹him bir 繹l癟羹s羹, kar覺lat覺覺 g羹癟l羹kler, ikence, eziyet ve 覺zd覺raplar kar覺s覺nda boyun ememektir.

Dayan覺lmaz ikenceler, hakaretler, eziyet ve zul羹mler, Allaha 簾m璽n覺n ve Res羶l羹ne tabi olman覺n ger癟ek uuruna eren hakiki M羹sl羹manlar覺n cesaretini k覺ram覺yordu. Onlar覺n hidayet dairesinde seb璽t etmelerine ve bakalar覺n覺n da o daireye komas覺na m璽ni olam覺yordu. kenceler, eziyet ve hakaretler, 璽deta sl璽m ateinin daha g羹r yanmas覺, daha kuvvetli parlamas覺 i癟in birer odun mesabesine ge癟iyordu. Onlar eziyet ve ikencelerine devam ettik癟e, sl璽m davas覺 da bir baka h覺zla geliiyor, yay覺l覺yor, ruh ve g繹n羹ller 羹zerindeki n羶rdan saltanat覺n覺 devam ettiriyordu.

uras覺 muhakkakt覺r ki, zor ve tahakk羹m hi癟 bir zaman, hi癟 bir devirde devaml覺 olarak hak ve hakikat覺 yenememi, boamam覺 ve kendine esir edememitir. Aksine hak ve hakikat, 癟ou kere zoru da, tahakk羹m羹 de, zul羹m ve zulmeti de yenmi, yok olmaya mahk羶m etmitir.

Asr-覺 Sa璽det M羹sl羹manlar覺n覺n dayan覺lmaz ikence ve zul羹mler kar覺s覺nda g繹sterdikleri esiz cesaret, engin sab覺r ve harika metanet, cidden insaf ve basiret sahiplerinin g繹zlerini yaartacak bir ulviyete sahiptir ve g羹n羹m羹z M羹sl羹manlar覺 i癟in de bir癟ok ibretleri havidir. yle ki, talyan muharrir, tarih癟i Leone Kaitano gibi az覺l覺 bir sl璽m d羹man覺 bile u itiraf覺 yapmaktan kendini alamam覺t覺r:

Hayret, hayrettir ki, aralar覺nda bir tane bile d繹nek yoktur!

As覺l hayret edilecek husus ise, b繹yle bir itirafta bulunan muharririn sl璽ma g繹nl羹n羹 ve kalemini teslim edecei yerde, d羹manl覺kta devam etmesi, 璽deta g羹nd羹z羹n ortas覺nda g羹nei g繹rmemek i癟in g繹z羹n羹 kapamas覺d覺r.

* * *

M羹riklerin Yeni Tertipleri

Eb羶 T璽libe ikayet

Bavurulan tertip, eziyet ve ikencelerin hi癟 biri Res羶l-i Ekrem Efendimizi sl璽m覺 tebli etmekten al覺koyam覺yordu. stelik, amcas覺 Eb羶 Talib de, yapt覺klar覺na ve s繹ylediklerine kar覺 癟覺km覺yor, bilakis onu koruyordu.

M羹rikler, bu sefer baka bir yol denediler. leri gelenlerinden on kii, Eb羶 Talibe gelerek, Ey Eb羶 Talib, dediler, yeenin putlar覺m覺za s繹vd羹, din簾 inan癟lar覺m覺z覺 k繹t羹ledi, ak覺ls覺z olduumuzu, babalar覺m覺z覺n, dedelerimizin yanl覺 yolda gitmi olduklar覺n覺 s繹yleyip durdu.

imdi sen, ya onu bunlar覺 yapmaktan ve s繹ylemekten al覺koy veya aradan 癟ekil.1

Eb羶 Talib, bu teklif kar覺s覺nda ne yapacakt覺? Bir tarafta kavminin gelenek ve 璽detleri, dier tarafta yeenine kar覺 olan samimi sevgisi! Hangisini tercih edecekti?

Sonunda yumuak ve g羹zel s繹zlerle m羹rik heyetini ba覺ndan savd覺.2

lk ik璽yetlerinden hi癟bir netice alamad覺klar覺n覺 g繹ren m羹rikler, Eb羶 Talibe tekrar bavurdular:

Ey Eb羶 Talib! Sen bizim yal覺 ve ileri gelenlerimizden birisin. Yeenini yapt覺klar覺ndan vazge癟irmek i癟in sana m羹racaat ettik. Fakat sen istediimizi yapmad覺n. Vallahi, art覺k, bundan sonra onun babalar覺m覺z覺, dedelerimizi k繹t羹lemesine, bizi ak覺ls覺zl覺kla ith璽m etmesine, il璽hlar覺m覺za hakaretlerde bulunmas覺na asla tahamm羹l edemeyiz.

Sen, ya onu bunlar覺 yap覺p durmaktan vazge癟irirsin, yahut da iki taraftan biri yok oluncaya kadar onunla da, seninle de 癟arp覺覺r覺z.1

Eb羶 Talib, tehlikeli bir durumla kar覺 kar覺ya bulunduunun fark覺ndayd覺. Kavmi taraf覺ndan terk edilmek istemezdi. Ama, yeeni K璽inat覺n Efendisinden de vazge癟emezdi. O halde ne yapabilirdi? Derin derin d羹羹nd羹kten sonra, Res羶l-i Ekremi (a.s.m.) yan覺na 癟a覺rarak yalvar覺rcas覺na,Kardeimin olu, kavminin ileri gelenleri bana bavurarak senin onlara dediklerini bana arzettiler. Ne olursun, bana ve kendine ac覺! kimizin de alt覺ndan kalkamayaca覺m覺z ileri 羹zerimize y羹kleme. Kavminin houna gitmeyen s繹zleri s繹ylemekten art覺k vazge癟2 dedi.

Durum olduk癟a nazikti. Bir bak覺ma o g羹ne kadar kavmi i癟inde kendisine yeg璽ne h璽milik eden Eb羶 Talibdi. O da m覺 him璽ayeden vazge癟ecekti?

Bu teklifle kar覺 kar覺ya kalan Nebiyy-i Ekrem Efendimiz, bir m羹ddet mahzun mahzun d羹羹nd羹. Sonra, hakiki muhaf覺z覺n覺n Cen璽b-覺 Hak olduunu bilmenin g繹n羹l rahatl覺覺 i癟inde amcas覺na cevab覺 k覺l覺癟 kadar keskin, kayalar gibi sert ve kesin oldu: Bunu bilesin ki, ey amca! G羹nei sa elime, ay覺 da sol elime verseler, ben yine bu dinden, bu tebliden vaz ge癟mem. Ya Allah, bu dini h璽kim k覺lar, yahut ben bu uurda can覺m覺 veririm.3

z amcas覺n覺n kendisini terk edecei endiesini duyan Peygamber Efendimiz, bu cevab覺n覺 verirken g繹z yalar覺n覺 tutamam覺t覺. M羹barek g繹zyalar覺 sanki, amcas覺n覺n g繹nl羹ne daml覺yordu! Bu halini g繹ren amcas覺 onu nas覺l yaln覺z ba覺na b覺rakabilirdi? Z璽t覺na kar覺 b繹ylesine muhabbet besledii yeenini nas覺l terk edebilirdi?

Y覺k覺lmayan bir iradeye sahib Res羶l-i Kibriy璽n覺n davas覺n覺 hayk覺rmaktan asla vazge癟meyeceini anlayan Eb羶 Talib; Yeenim benim, diyerek boynuna sar覺ld覺 ve, iine devam et, istediini yap. Vallahi, seni asla herhangi bireyden dolay覺 kimseye teslim etmeyeceim1 diye konutu.

Bu s繹z veriten sonra, m羹rikler de Eb羶 Talibin yeenini her eye ramen koruyaca覺n覺 ve asla yaln覺z b覺rakmayaca覺n覺 kesinlikle anlad覺lar.

Eb羶 Talibe baka teklif

G繹zleri 繹n羹nde bir 癟ok kimsenin l璽h簾 hid璽yete kotuunu g繹ren m羹rikler, buna tahamm羹l edemiyorlard覺. Baka bir tedbir d羹羹nd羹ler. Yine Eb羶 Talibe bavurarak u teklifte bulundular:

Ey Eb羶 Talib! Sana Kurey gen癟lerinin en g羹癟l羹, en kuvvetli, en yak覺覺kl覺s覺 ve ak覺ll覺s覺 olan Um璽re bin Velidi verelim, kendine evl璽d edin. Akl覺ndan, yard覺m覺ndan istif璽de edersin. Buna kar覺l覺k sen de bize, kardein olunu teslim et, 繹ld羹relim! te sana adam kar覺l覺覺nda adam, daha ne istersin?

Eb羶 Talib bu mant覺ks覺z teklife, nce siz bana kendi oullar覺n覺z覺 verirsiniz, onlar覺 ben 繹ld羹r羹r羹m, ancak sonra onu size verebilirim diye cevap verdi.

Bu teklifi m羹rikler tepkiyle kar覺lad覺lar:

Bizim 癟ocuklar覺m覺z, dediler, onun yapt覺klar覺n覺 yapm覺yorlar ki!

Eb羶 Talib, bu s繹zlerini de cevaps覺z b覺rakmad覺 ve sert bir dille, Vallahi, o sizin 癟ocuklar覺n覺zdan 癟ok 癟ok daha hay覺rl覺d覺r. Siz bana 癟ok 癟irkin bir teklifte bulunuyorsunuz? Nas覺l olur? Siz, olunuzu bana yetitirmek 羹zere vereceksiniz, benimkini ise 繹ld羹rmek i癟in alacaks覺n覺z? Buna asla m羹s璽ade edemem!1 diye konutu.

M羹riklerin kin ve nefretleri art覺k son haddine varm覺t覺. Bu nefret ve kinleri bundan b繹ylece Res羶lullah ve M羹sl羹manlara deil, Eb羶 Talibe de y繹nelmi oluyordu.

Kaderin garip tecellisine bak覺n覺z ki, m羹riklerin Eb羶 Talibe kar覺 menfi tav覺r tak覺nmalar覺 Haimoullar覺n覺n Res羶l-i Ekremi himayelerine almalar覺na vesile oldu. Himayeden sadece biri ka癟覺nd覺: Eb羶 Leheb.

Bu arada Eb羶 Talib, Haimoullar覺n覺 toplad覺 ve Res羶l-i Ekremin korunmas覺 hususunda dikkatli olmalar覺n覺 tenbihledi.

Eb羶 Talibin bu tarz vaziyet al覺覺, Kurey m羹riklerini u kesin karara sevketti: Allah Res羶l羹n羹n hayat覺na son vermek!

Bu menhus arzular覺n覺 ger癟ekletirmek i癟in Mescid-i Harama topland覺lar. Bunu duyan Eb羶 Talib, Haimoullar覺 gen癟lerini bir araya toplad覺 ve derhal onlarla K璽beye giderek m羹rik topluluuna g繹z da覺 verdi:

Vallahi, dedi, yeenim Muhammedi 繹ld羹recek olursan覺z, biliniz ki, sizden hi癟bir kimse sa kalmaz. Biz de, siz de bu yolda hel璽k oluncaya kadar peinizi b覺rakmay覺z.

Eb羶 Talibin bu tehdidi kar覺s覺nda m羹rikler, tek kelime konuamadan da覺ld覺lar.

Eb羶 Talib, konumas覺n覺n sonunda, K璽inat覺n Efendisi hakk覺nda 繹yle diyordu:

M羹barek y羹z羹 suyu h羹rmetine bulutlardan yamur niyaz edilen b繹yle bir z璽t hi癟 b覺rak覺l覺r m覺? O, 繹yle bir kerem sahibidir ki, yetimler onun eline bakar, dullar ve yoksullar ona g羹venir. H璽imoullar覺 璽ilesinin yoksullar覺 ona s覺覺n覺rlar. H璽imoullar覺 onun sayesinde nimetlere erimilerdir.

Ey Kurey topluluu! Beytullaha yemin ederim ki, siz onu yalanlamakla aldan覺yor ve bo hayallere kap覺l覺yorsunuz. Muhammed hakk覺ndaki su-i kasd覺n覺z ise, biz onun 癟evresinde pervaneler gibi d繹n羹p urunda 癟arp覺mad覺k癟a ger癟ekleir mi san覺yorsunuz? Hepimiz onun 癟evresinde serilip yok olmad覺k癟a, 癟oluk 癟ocuklar覺m覺z覺 bize unutturacak fedak璽rl覺klarla onu m羹dafa璽 etmedik癟e size b覺rakmay覺z.1

B羹t羹n bu olup bitenlerden sonra Kurey m羹rikleri, Peygamber Efendimizin bask覺larla , zul羹m ve tahakk羹mlerle, eziyet ve ikencelerle kendilerine boyun emeyeceini anlam覺lard覺.

Bu sebeple, yeni yeni pl璽nlar tertiplemeyi, yeni yeni isnad ve iftiralar uydarmay覺 tasarlad覺lar. Hedef; Res羶l-i Ekrem Efendimizin y羹ce ahsiyetini nazarlarda (ha璽) k羹癟羹ltmek, ulv簾 maksat ve gayesinin insanlarca duyulmas覺na engel olmakt覺!

Bu maksatla h羹rmet ettikleri b羹y羹klerinden biri olan Velid bin Muire etraf覺nda topland覺lar. G羹nden g羹ne gelien, g繹n羹llere sa璽det baheden 簾m璽n, sl璽m davas覺 ve onun temsilcisi olan Res羶l-i Kibriy璽 Efendimiz hakk覺nda konumaya balad覺lar.

Fikir babalar覺ndan biri olan Velid bin Muire, etraf覺nda toplanm覺, y羹zlerine irkin 癟irkinlii aksetmi bulunan arkadalar覺na, Ey Kureyliler, dedi, ite Hac mevsimi de gelip 癟att覺. Arap kabileleri yurdumuza ak覺n edeceklerdir. Muhakkak onlar, u adam覺m覺z Muhammedin meselesini de duymulard覺r. Size bir tak覺m sorular soracaklard覺r. Bu sebeple onun hakk覺nda bir fikir etraf覺nda birlememiz gereklidir. T璽 ki, aram覺zda ihtil璽fa d羹meyelim.

Bu, kurnazca bir teklifti. Ayr覺 ayr覺 fikir beyan etmeleri elbette onlar覺 inan覺lm覺z ve s繹zlerine g羹venilmez bir duruma sokacakt覺. Dolay覺s覺yla gelen halk 羹zerinde de pek tesirli olamayacaklard覺.

Kureyliler, bu kurnaz teklifin sahibini tedbir hususunda da dinlemek istediler.

Sen, dediler, bize bu husustaki g繹r羹羹n羹, kanaatini ve tedbirlerini de s繹yle. Biz de ayn覺s覺n覺 s繹yleyelim ve ayn覺 ekilde hareket edelim.

Fakat, Velid, 繹nce onlar覺n kan璽at ve g繹r羹lerini 繹renmek istiyordu. Kurey m羹ikleri fikirlerini bey璽n ettiler.

K璽hindir deriz.

Velid bu fikirlerine kat覺lmad覺.

Hay覺r, dedi, vallahi o, bir k璽hin deildir. Biz k璽hinleri g繹rm羹羹zd羹r. Onun okuduu eyler, 繹yle k璽hin m覺r覺ldan覺lar覺 ve d羹zmeleri cinsinden deildir. K璽hin doru da s繹yler, yalan da. Amma, biz Muhammedin hi癟bir yalan覺n覺 g繹rmedik ki!

M羹rikler, O halde mecn羶n (deli) diyelim dediler.

Velid, bu g繹r羹e de itiraz etti:

Hay覺r, dedi. O mecn羶n da deildir. Delileri g繹rm羹羹z. Deliliin ne olduunu biliriz. Onun hali bir delininkine asla benzemiyor.

Topluluktan 羹癟羹nc羹 teklif geldi: yle ise airdir deriz.

Velid bu g繹r羹羹 de doru bulmad覺.

Hay覺r, o 璽ir de deildir, biz iirin her 癟eidini biliriz. Onun okuduu bunlar覺n hi癟birine benzemez.

M羹rikler, O halde sihirbaz (b羹y羹c羹) deriz.

Bu fikirler de Velidce makbul say覺lmad覺. Hay覺r, hay覺r! O sihirbaz da deildir. Biz hem sihirbazlar覺, hem de yapt覺klar覺 sihirlerini g繹rm羹羹zd羹r. Onun okuduklar覺, ne sihirbazlar覺n okuyup 羹fledikleridir, ne de d羹羹mleyip balad覺klar覺, diye konutu.

B羹t羹n tekliflerinin reddedildiini g繹ren m羹rikler, ii Velide hav璽le ettiler:

O halde ey Abd羹emsin babas覺, ne diyeceimizi sen s繹yle dediler.

Velidin konumas覺 a覺rt覺c覺 oldu:

Vallahi, dedi, onun s繹zlerinde ap ayr覺, bam baka bir tatl覺l覺k vard覺r. Onun okuduu s繹zden tatl覺 s繹z olamaz. O bir nurdur. Onun 繹yle bir tatl覺l覺覺 vard覺r ki, sanki k繹k羹 癟ok verimli toprakta, suyu bol bah癟elerde y羹kselen, dallar覺 ise etrafa uzanan g羹r meyveli bir hurma aac覺d覺r, o.

M羹rikler, bu ifadelerden tel璽a kap覺ld覺lar. Yoksa ak覺l dan覺t覺klar覺 ve fikir babalar覺ndan biri sayd覺klar覺 Velid de mi M羹sl羹man olmutu? Hele kendilerini terk edip, evine d繹nmesi tela ve endielerini b羹t羹n b羹t羹n artt覺rd覺. yle ki, Velid, dininden d繹nd羹 diye s繹ylenmeye bile balad覺lar.

Ancak, Velidin dininden d繹nd羹羹 filan yoktu. Hangi itham ve iftiran覺n daha uygun olaca覺n覺 d羹羹nmek i癟in evine 癟ekilmiti. Karar覺n覺 verdikten sonra, geri d繹n羹p Kureylilere 繹yle dedi:

Sizin, as覺ls覺z ve yalan olduu k覺sa zamanda anla覺lacak olan bu dedikleriniz i癟inde yine akla en yak覺n olan覺 ona sihirbaz demenizdir. 羹nk羹, o 繹yle b羹y羹leyici bir s繹zle gelmitir ki, o s繹z evladla baban覺n, kardele kardein, kar覺 ile kocan覺n, kavim ve kabilesiyle ahs覺n aras覺n覺 a癟覺yor.1

Bu g繹r羹 etraf覺nda birletiler. Art覺k, Peygamber Efendimize (h璽璽) sihirbaz diyecekler, bu itham ve iftira ile halk覺 kendisinden uzak tutmaya 癟al覺acaklard覺!

Cen璽b-覺 Hak indirdii 璽yet-i kerimelerde, Velid bin Muirenin bu kurnazca tedbir ve pl璽n覺ndan, Kahrolas覺, nas覺l da 繹l癟羹p bi癟ti buyurarak bahsediyor ve 璽kibetini de 繹yle il璽n ediyordu:

D羹羹nd羹, ta覺nd覺, 繹l癟t羹, bi癟ti. Kahrolas覺, nas覺l da 繹l癟羹p bi癟ti! Yine kahrolas覺, nas覺l da 繹l癟羹p bi癟ti! Sonra bakt覺. Sonra ka覺n覺 癟att覺, surat覺n覺 ast覺. Sonra s覺rt 癟evirip kibirlendi. Bu olsa olsa eskiden kalma bir sihirdir dedi. Bu ancak beer s繹z羹d羹r dedi. Ben onu Sakara sokaca覺m. Sakar覺n ne olduunu bilir misin? O yakmad覺k birey b覺rakmaz; az璽b覺 tekrarlamaktan da vazge癟mez.1

K璽inat覺n Efendisi m羹riklerin iddi璽 ettii gibi bir k璽hin deildi. 羹nk羹, k璽hinin s繹zleri kar覺覺k ve tahmin簾dir. Halbuki, onun s繹yledikleri hak ve hakikatt覺. Her selim akl覺n tasdik ettii ger癟eklerdi. Kar覺覺kl覺ktan, tahminden uzak, kesinlik if璽de eden s繹zlerdi.

O, iddia edildii gibi mecn羶n da deildi. 羹nk羹 yaln覺z dostlar覺 deil, en az覺l覺 d羹manlar覺 bile yeri geldik癟e akl覺n覺n m羹kemmeliyetine eh璽det ediyorlard覺.

Server-i K璽inat, iddi璽 ettikleri gibi bir 璽ir de deildi. 羹nk羹, onun bahsettii parlak, n羶rlu hakikatlar iirin hayallerinden ber簾 ve s羹slemelerine muhta癟 olmaktan uzak idi.

Cen璽b-覺 Hak, m羹riklerin b羹t羹n bu iftira, isnad ve tertiplerinden sonra indirdii vahiy ile Res羶l羹ne 繹yle hitap etti:

O halde ey Res羶l羹m, sen 繹羹t vermeye devam et. Rabbinin Sana verdii peygamberlik nimeti hakk覺 i癟in, sen ne bir k璽hinsin, ne de bir mecnun.2

* * *

Habeistan'a Hicret

Bisetin 5. senesi, Receb ay覺: Mil璽d簾, 615. M羹riklerin her g羹n biraz daha iddetini artt覺ran eziyet, hakaret ve ikenceleri neticesinde Mekke, M羹sl羹manlar i癟in yaanmaz bir ehir haline gelmiti! G羹nden g羹ne artan bu ez璽 ve cef璽lar, dini ib璽detlerini de g繹n羹l rahatl覺覺 i癟inde yapma imk璽n覺n覺 ellerinden alm覺t覺.

M羹riklerin, bu gaddarca ve merhametsizce davran覺lar覺ndan kolay kolay vazge癟meye de niyetleri yoktu.

Bunun i癟in Res羶l-i Ekrem Efendimiz, bir g羹n M羹sl羹manlara, Siz b璽ri yery羹z羹ne da覺l覺n. Allah Te璽la sizi yine bir araya getirir dedi.

Sahab簾ler, Y璽 Res羶lallah, nereye gidelim? diye sorunca da eliyle Habeistan覺n bulunduu taraf覺 i璽ret ederek, Siz Habe 羹lkesine gitseniz iyi olur. Habe H羹k羹mdar覺n覺n yan覺nda hi癟 kimse zulme uramaz. Oras覺 doruluk yurdudur. Umulur ki, Allah, sizi orada ferahl覺a kavuturur buyurdu.

Res羶l-i Kibriy璽n覺n bu m羹s璽ade ve tavsiyeleri 羹zerine ilk olarak 10u erkek 5i kad覺n on be kiilik bir M羹sl羹man kafilesi, dinlerini ve inan癟lar覺n覺 korumak mukaddes gayesiyle yerlerini, yurtlar覺n覺, ba ve bah癟elerini, anne ve babalar覺n覺, akraba ve komular覺n覺 terk ederek, yabanc覺 bir diyara doru gizlice yola koyuldular. K覺z覺ldeniz yoluyla Habeistana varan ve Habe Necaisi (h羹k羹mdar覺) taraf覺ndan gayet m羹sbet kar覺lanan sl璽mda ilk hicret kafilesini u z璽tlar tekil ediyordu:

Hazret-i Osman ve han覺m覺 Hz. Rukiyye, Z羹beyr bin Avvam, Eb羶 Huzeyfe bin Utbe ve han覺m覺 Sehle, Musab bin Umeyr, Abdurrahman bin Avf, Eb羶 Seleme ve 璽ilesi mm羹 Seleme, Osman bin Mazun (K璽file reisi), Amir bin Rabia ve 璽ilesi Leyl璽, S羹heyl bin Beyd璽, Eb羶 Sebre bin Eb簾 R羹hm ve han覺m覺 mm羹 K羹ls羹m.1

Hz. Osman, zevcesi Hz. Rukiyyeyi yan覺na al覺p herkesten 繹nce yola 癟覺km覺t覺. Bunu haber alan Efendimiz, L羶t Peygamberden sonra 璽ilesini yan覺na al覺p Allah yolunda hicret eden ilk insan, Osmand覺r2 buyurdu.

Nebiyy-i Ekrem Efendimizin Habeistan覺 tercih edii bir ka癟 sebebe dayan覺yordu: Her eyden evvel, oras覺 Mekkeliler taraf覺ndan gayet iyi bilinen bir yerdi. Zira, bu 羹lke ile eskiden beri ticar簾 m羹n璽sebetleri vard覺.

Habe Necaisinin 璽dil h羹k羹mdar oluu, bu 羹lkenin tercih edilmesine ikinci bir sebepti. Adaletiyle 繹hret bulmu Neca簾, elbette bu mazlum z羹mreye haks覺zl覺k etmeyecekti.

Bir dier sebep olarak da, Habeistan halk覺n覺n ehl-i kitap olular覺, H覺ristiyan dinine mensup bulunmalar覺 olarak zikredilebilir. Ehl-i Kitap olular覺 sebebiyle 羹phesiz M羹sl羹manlara kar覺 tav覺r ve davran覺lar覺, m羹riklerin Ehl-i sl璽ma kar覺 hareket ve davran覺lar覺ndan farkl覺 olacakt覺!

Nitekim, Mekkeyi sessiz sed璽s覺z terk eden ad覺 ge癟en Sahab簾ler, Habe Neca簾si ve halk覺 taraf覺ndan ger癟ekten 癟ok g羹zel kar覺land覺lar. Buraya yerletikten sonra da, ibadetlerini if璽, din簾 inan癟lar覺n覺 yaama hususunda herhangi bir engel ve zorlukla kar覺lamad覺lar. Bu hususu, bizzat hicret eden M羹sl羹manlar, Biz burada hay覺rl覺 bir komuluk, dinimize dokunulmazl覺k g繹rd羹k. ncitilmedik. Holanmad覺覺m覺z bir s繹z de duymad覺k. Huzur i癟inde Rabbimize ibadet ettik,3 diyerek if璽de etmilerdir.

Ger癟ekten Res羶l-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) taraf覺ndan, bir baka 羹lkenin deil de, Habeistan覺n hicret 羹lkesi olarak se癟ilii dikkat 癟ekicidir. Bir m羹rik ve putperest ile bir M羹sl羹man覺n hi癟 bir zaman ruhen kaynamas覺 m羹mk羹n deildir. Ama ikisi de ehl-i kitap olan bir M羹sl羹man ile bir H覺ristiyan覺n hi癟 olmazsa, inan癟 noktas覺nda baz覺 m羹terekleri bulunduundan anlamalar覺 m羹mk羹n olabilir. Nitekim Habeistan halk覺n覺n M羹sl羹manlara kar覺 nazik tavr覺 ve din簾 vazifelerini yerine getirmede gayet m羹samahal覺 davranmalar覺 bu ger癟ei dorular.

B羹t羹n bunlarla birlikte bu hicret h璽disesi 癟ok daha m羹him baz覺 m羹sbet neticelerin domas覺na sebep oldu. Bu sayede sl璽miyet etraftan da duyuldu. Hicret h璽disesinin arkas覺nda bu y羹ksek gayenin bulunuundan dolay覺d覺r ki, m羹rikler g繹癟 eden bu bir avu癟 M羹sl羹man覺n Habeistana s覺覺nmalar覺ndan endie duydular ve tel璽a kap覺ld覺lar. Bu uzak diyarda dahi onlar覺 rahat b覺rakmak istemediler.

* * *

Hazret-i Hamza M羹sl羹manlar Saf覺nda

Bisetin 6. senesi. sl璽m ve 簾m璽n sad璽s覺 kulaktan kulaa yay覺l覺p gittik癟e g羹rleiyordu. Kalblere manevi serinlik veren bu 簾m璽n簾 havan覺n teess羹s羹 m羹riklerin uykular覺n覺 ka癟覺r覺yordu. Bavurduklar覺 tertip ve planlar覺n hi癟biri, cokun akan bu 簾m璽n el璽lesinin 繹n羹ne set olam覺yor ve 羹mitsizliin verdii ezici ruh haleti i癟inde k覺vran覺p duruyorlard覺.

Kahraman Hazret-i Hamzan覺n sa璽det dairesine dahil olmas覺yla m璽nevi sanc覺lar覺 kat kat artm覺 oldu.

Peygamberimizin amcas覺 ve ayn覺 zamanda s羹t kardei olan Hazret-i Hamza, kimden olursa olsun, nereden gelirse gelsin haks覺zl覺a asla tahamm羹l羹 olmayan bir kahramand覺. Kurey i癟inde de y羹ksek bir itibara sahipti.

l璽h簾 hidayetin tecellisi bu: kimin nerede ve nas覺l 簾m璽n nimetine kavuaca覺 belli olmaz. Hazret-i Hamza da beklenmedik bir zamanda sl璽m nimetine kavutu.

Bir g羹n 癟ok sevdii elencesi olan avdan d繹n羹yordu. Saf璽 Tepesinden K璽beye doru giderken kar覺s覺na Abdullah bin Cud璽n覺n az璽dl覺 c璽riyesi 癟覺kt覺 ve, Ey Um璽renin babas覺, dedi, kardeinin olu Muhammede, Eb羶l-Hakem bin Hi璽m (Eb羶 Cehil) ile arkadalar覺 taraf覺ndan yap覺lanlar覺 g繹rm羹 olsayd覺n asla dayanamazd覺n!

Hz. Hamza heybetli bak覺lar覺n覺 c璽riyenin 羹zerinde bir m羹ddet gezdirdikten sonra, Eb羶l-H璽kem bin Hi璽m ona ne yapt覺? diye sordu.

Ona urac覺kta t羹rl羹 t羹rl羹 ikenceler yapt覺, hakaret etti. Sonra da 癟ekip gitti. Muhammed de ona hi癟bir ey s繹ylemedi.

Hz. Hamza, Bu s繹ylediklerini sen, g繹z羹nle g繹rd羹n m羹? dedi.

C璽riye, Evet, g繹rd羹m! diye cevap verdi.

Son derece hiddetlenen Hz. Hamza, evine uramadan, yay覺, oku, torbas覺 ve av malzemeleriyle doruca K璽be etraf覺nda oturmu bulunan Eb羶 Cehil ve arkadalar覺n覺n yan覺na vard覺. Meclisin ortas覺ndaki Eb羶 Cehilin ba覺na, hi癟 bir ey sormadan okkal覺 bir yay indirdi ve ba覺n覺 fen璽 halde yard覺. Sonra da, Sen misin ona s繹v羹p sayan? te, ben de onun dinindeyim. Onun s繹ylediini s繹yl羹yorum. G羹c羹n yetiyorsa, o yapt覺klar覺n覺 bana da yap g繹reyim! diye konutu.

Eb羶 Cehil, hareketinde kendisini hakl覺 g繹stermek i癟in savunmaya ge癟ti:

Ama o bizi ak覺ls覺z sayd覺, dedi. Putlar覺m覺za hakaret etti. Atalar覺m覺z覺n tuttuu yoldan ayr覺 bir yol tuttu.

Hazret-i Hamzadan kararl覺 ve sert bir cevap geldi:

Siz ki, Allahtan bakas覺na il璽h diye tapmaktas覺n覺z. Sizden ak覺ls覺z kim var? Ben eh璽det ederim ki, Allahtan baka il璽h yoktur. Yine eh璽det ederim ki, Muhammed Allah覺n Res羶l羹d羹r!1

Hazret-i Hamzan覺n bu kararl覺l覺覺 kar覺s覺nda, ne Eb羶 Cehil, ne de etraf覺ndakilerde bir hareket ve bir mukabele g繹r羹lmedi. Hatta Eb羶 Cehil, Dorusu ben, kardein oluna 癟ok 癟irkin bir ekilde s繹v羹p saym覺t覺m. Buna m羹stahak oldum diyerek su癟luluunu da itiraf etti.

eytan覺n vesvesesi

Ani ve beklenmedik bir kararla sa璽det d璽iresine dahil olan Hazret-i Hamza evine d繹n羹nce, zihninde eytan覺n bir tak覺m vesvese ve 羹pheleriyle kar覺 kar覺ya kald覺: Sen Kureyin hat覺r覺 say覺l覺r birisi idin. u dininden d繹nen Muhammede uydun. Hi癟 de iyi etmedin!

Kalb ve zihninin, eytan覺n bu tarz telkinlerine maruz kald覺覺n覺 hisseden Hazret-i Hamza, doruca K璽beye vard覺 ve:

Allah覺m Bu tuttuum yol doru ise, kalbime de onu tasdik ettir. Bana bu hususta bir 癟覺kar yol g繹ster! diye du璽 etti.

Aradan bir g羹n ge癟tikten sonra Peygamber Efendimizin huzuruna vard覺. Ba覺ndan ge癟enleri anlatt覺. Res羶l-i Ekrem, kendilerine vaz ve nasihatta bulundu.

Kalbi 簾m璽n ve itminan bulan Hazret-i Hamza, Peygamber Efendimize, Senin doruluuna eh璽det ediyorum ki, ey kardeimin olu, art覺k dinini bana a癟覺kla dedi.

Hazret-i Hamza gibi bir kahraman覺n M羹sl羹manlar saf覺nda yer al覺覺 Efendimizi ve M羹sl羹manlar覺 son derece memnun ederken, m羹riklerin g繹n羹llerine h羹z羹n ve korku sald覺. Res羶l-i Ekreme pervas覺zca rev璽 g繹rd羹kleri eziyet ve ikencelerinin bir k覺sm覺n覺 da terk etmek zorunda kald覺lar.

* * *

M羹riklerden Yeni Teklifler

Hid璽yet dairesi gittik癟e geniliyordu. m璽n ve Kur璽n n羶ru b羹t羹n hamet ve parlakl覺覺yla ruhlar覺 ayd覺nlatmaya devam ediyordu.

Kurey m羹riklerinin tela ve endieleri ise had safhadayd覺. Hele parmakla g繹sterilen kahramanlar覺ndan biri olan Hazret-i Hamzan覺n inananlar taraf覺nda beklenmedik bir zamanda yer almas覺 kendilerini b羹t羹n b羹t羹n a覺rtt覺. irk kalesinde g羹n ge癟tik癟e yeni ve daha b羹y羹k gediklerin a癟覺lmas覺 onlar覺 deiik planlar kurmaya ve yeni yeni tertiplere girmeye sevketti.

Birg羹n, Kurey kabilesi ileri gelenlerinden Utbe bin Reb簾a, bir grup m羹rike, Ey Kureyliler! Muhammedin yan覺na gidip konusam ve kendisine baz覺 tekliflerde bulunsam, nas覺l olur? Umulur ki, o bu tekliflerden baz覺lar覺n覺 kabul eder, biz de arzusunu yerine getiririz. B繹ylece kendisi de belki bize kar覺 yapt覺klar覺ndan vazge癟er diye teklif etti.

Topluluk taraf覺ndan teklif kabul edildi. Bunun 羹zerine Utbe, o s覺rada yaln覺z ba覺na Mescid-i Haramda bulunan Nebiyy-i Z簾an Efendimizin yan覺na vard覺 ve s繹z羹ne 繹yle balad覺:

Ey kardeimin olu! Biliyorsun ki, sen aram覺zda eref ve soy sop 羹st羹nl羹羹 bak覺m覺ndan bizden daha hay覺rl覺s覺n ve ilerisin. Ancak sen kavminin ba覺na b羹y羹k bir i a癟t覺n. Bu ile onlar覺n birliini da覺tt覺n, ak覺ls覺z olduklar覺n覺 s繹yledin. Tanr覺lar覺n覺 ve dinlerini k繹t羹ledin. Onlar覺n gelmi ge癟mi baba ve atalar覺n覺 k璽fir sayd覺n.

ayet beni dinleyecek olursan, sana baz覺 tekliflerim olacak. Bunlar 羹zerinde d羹羹n羹p ta覺nman覺 istiyorum. Belki baz覺lar覺n覺 kabul edersin!

Res羶l-i Ekrem Efendimiz, S繹yle ey Velidin babas覺! Seni dinliyorum deyince, Utbe tekliflerini s覺ralamaya balad覺:

Sen ortaya att覺覺n bu mesele ile ayet mal ve servet elde etmek gayesinde isen, mallar覺m覺zdan sana hisse ay覺ral覺m, hepimizin en zengini olas覺n.

Eer, bir eref peinde isen, seni kendimize reis yapal覺m. Yok eer bu sana gelen, g繹r羹p de 羹zerinden atmaya kuvvetin yetmeyen bir evh璽m, cinlerden, perilerden gelme bir hastal覺k ve sihir ise, doktor getirtelim, seni ted璽vi ettirelim. Seni kurtar覺ncaya kadar mal ve servetimizi harcamaktan geri durmayal覺m.

Utbe tekliflerini yapm覺 ve susmutu. Konuma s覺ras覺 Res羶l-i Ekrem Efendimize gelmiti. Utbeye, Ey Velidin babas覺, s繹yleyeceklerin bitti mi? diye sordu.

Utbeden, Evet cevab覺 gelince, Res羶l-i Ekrem, O halde, imdi sen beni dinle dedi ve besmele 癟ekerek Fussilet S羶resinin 1-36 aras覺ndaki 璽yetleri kemal-i vakar ve heybet i癟inde okumaya balad覺:

H璽 mim.

Bu kitap, bilen bir topluluk i癟in Allah覺n rahmetiyle m羹jdeleyici ve Onun az璽b覺ndan sak覺nd覺r覺c覺 olmak 羹zere, 璽yetleri a癟覺klan覺p ay覺rd edilmi Arap癟a bir Kur璽n olarak Rahm璽n ve Rah簾m olan Allah taraf覺ndan indirilmitir. Fakat onlar覺n 癟ou y羹z 癟evirdiler; art覺k hakka kulak vermezler

S羶reyi secde 璽yetine kadar okuyup secde eden Peygamber Efendimiz, Utbeye d繹nd羹 ve, Ey Velidin babas覺, okuduklar覺m覺 dinledin! Art覺k gerisini sen d羹羹n! dedi.

Kur璽n覺n nazm覺ndaki icaz, m璽nas覺ndaki tatl覺l覺k Utbenin 癟ehresini birden deitirmiti. yle ki, bunu Kureyliler fark ettiler. Birbirlerine s繹ylendiler: Vallahi, Ebul-Velid, 癟ehresi deimi olarak d繹n羹yor!

Yanlar覺na gelince, Ne getirdin, anlat bakal覺m? diye sordular.

Utbe, Vallahi, ben, 繹mr羹mde benzerini hi癟 iitmediim bir kel璽m iittim. Yemin ederim ki, o ne iirdir, ne sihirdir, ne de keh璽nettir! dedikten sonra s繹zlerine 繹yle devam etti:

Ey Kurey topluluu! Beni dinleyin de, hat覺r覺m i癟in bu iin peini b覺rak覺n, bu adamdan vazge癟in! Ondan uzak durun, ona dokunmay覺n!

Yemin ederim ki, benim ondan dinlediim s繹z, b羹y羹k bir haberdir. Siz onu, sizin d覺覺n覺za kalan Arap t璽ifelerine b覺rak覺rsan覺z daha iyi etmi olursunuz. Onlar, ona engel olurlar. Eer o, Araplara 羹st羹n gelirse, onun h璽kimiyeti sizin h璽kimiyetiniz, onun erefi sizin erefiniz demektir. Onun sayesinde insanlar覺n en mesud ve bahtiyar覺 olursunuz.

Utbenin konumas覺, Kureylilerin hi癟 de houna gitmedi. Tepki g繹stererek, Ey Velidin babas覺! Gene o, seni dili ile b羹y羹lemi dediler.

S繹zlerinin dinlenmediini g繹ren Utbe ise, O halde, istediinizi yap覺n! diyerek yanlar覺ndan uzaklat覺.1

B繹ylece m羹rikler, Server-i K璽inat Efendimiz kar覺s覺nda malubiyet 羹zerine malubiyete uruyorlard覺. sl璽m davas覺na kar覺 tedbir ve 癟areleri bir bir t羹keniyordu. Bavurduklar覺 her tedbir ve pl璽n geri tepiyor, hatta aleyhlerine tecelli ediyordu!.

羹nk羹; Cen璽b-覺 Hakk覺n, Ben n羶rumu tamamlayaca覺m, k璽firler, m羹rikler istemeseler bile diye vadi vard覺.

Res羶l羹ne emri uydu:

Sana vahyettiklerimi halka bildir, korkma, 癟ekinme. 羹nk羹, ben seni insanlardan, onlar覺n er ve bel璽lar覺ndan koruyaca覺m.2

Bunun i癟in de, Allah Res羶l羹 (a.s.m.), 簾m璽n ve sl璽miyete davet vazifesine b覺kmadan, usanmadan, korkmadan, 癟ekinmeden devam ediyor, b羹t羹n gayretiyle g繹n羹ller 羹zerinde Tevhid Bayra覺n覺 dalgaland覺rmaya 癟al覺覺yordu. Bunun neticesi olarak da, inananlar覺n saf覺 gittik癟e hem daha s覺kla覺yor, hem de g羹癟lenip kuvvetleniyordu.

Mekkeli m羹rikler, ne eziyet ve ikencelerin, ne de makam, mevki, mal ve servet tekliflerinin Peygamber Efendimizi bir an bile d璽v璽s覺nda teredd羹de d羹羹rmediini art覺k kesinlikle anlam覺lard覺. Bu sebeple, kar覺s覺na deiik tekliflerle 癟覺kmaya bal覺yorlard覺.

Birg羹n Peygamber Efendimize, Rabbine du璽 et. Eer Saf璽 Tepesini bizim i癟in alt覺na 癟evirirse, biz o zaman seni tasdik eder, sana 簾m璽n ederiz! dediler.

B繹yle bir istei yerine getirmek, elbette insan g羹癟 ve kuvvetinin 羹st羹nde bir iti. Ama Allah覺n kuvvet ve kudreti yan覺nda basit bir hadiseydi. M羹rikler, b繹ylesine herhangi bir insan覺n yapamayaca覺 eyleri Peygamber Efendimize teklif etmekle 璽det璽 kendilerini teselli etmeye 癟al覺覺yorlard覺. Bak覺n ite bu isteimizi yerine getirmedi. yleyse neden 簾m璽n edelim? demek istiyorlard覺.

Dier istek ve tekliflerinde Res羶l-i Ekrem Efendimiz, hep bunlar覺 yapman覺n kendi vazifesi olmad覺覺n覺, onlar覺n ancak Allah覺n isteiyle, kuvvet ve kudretiyle meydana gelebileceini if璽de etmesine kar覺l覺k, bu tekliflerine ayn覺 cevapla kar覺l覺k vermeden, Teklifiniz yerine gelirse, bu dediinizi ger癟ekten yapar m覺s覺n覺z? diye sordu.

Hep birden, Evet, yapar覺z dediler.

Bunun 羹zerine Res羶l-i Ekrem Efendimiz, ellerini a癟arak Kudreti sonsuz Rabb-i Rah簾mine yalvarmaya balad覺. Elbette, Sultan-覺 Levl璽k覺n niyaz覺 cevaps覺z kalamazd覺. An覺nda Cebr璽il (a.s.) gelerek, Allah Te璽la, seni sel璽ml覺yor ve; istersen, onlara Saf璽 Tepesini alt覺n yapay覺m. Ancak, bundan sonra da onlardan kim ink璽ra kalk覺覺rsa, varl覺klar覺mdan hi癟birine yapmad覺覺m bir azapla onlar覺 azapland覺r覺r覺m. Yok, istersen onlara tevbe ve rahmet kap覺lar覺n覺 a癟覺k b覺rakay覺m, diyor dedi.

Alemlere rahmet olarak g繹nderilen Peygamberimiz, iki teklif aras覺nda serbest b覺rak覺lm覺t覺. Cen璽b-覺 Hak, istediini yapacakt覺. Buna ramen o, kendisini b繹ylesine rahats覺z edip, s覺k覺nt覺ya sokan kavmine ac覺d覺 ve Rabbinden dilei u oldu:

Hay覺r, Allah覺m! Onlar覺n isteklerini yerine getirme. Kendilerine rahmet ve tevbe kap覺lar覺n覺 a癟覺k b覺rak.1

Evet, Peygamber Efendimiz alemlere rahmet olarak g繹nderilmiti. Kalb ve vicdan覺, merhamet ve efkatin menb璽覺 idi. Kendisine zulmedenlere, kendisine eziyet ve hakarette bulunanlara bile yeri geldik癟e ac覺yor, onlar覺 affediyordu. Hi癟 bir zaman ahs覺 i癟in intikam alma yoluna gitmiyordu. Kendisine zulmedenlere dahi 簾m璽n sa璽deti ve sl璽m hid璽yeti diliyordu.

O, bu engin efkat ve merhamet ve bu derin af ve m羹samaha ile, g繹n羹lleri fethetmi, kalp ve ruhlar覺 n羶ru etraf覺nda pervane gibi d繹nd羹rm羹t羹r.

Yap覺lan her teklif Res羶l-i Ekrem Efendimiz taraf覺ndan reddedilmesine ramen, m羹rikler yeni yeni teklifler bulup ileri s羹r羹yorlard覺.

leri gelenleri, birg羹n Res羶l-i Ekreme, Sana, i癟imizde en zengin adam olacak ekilde mal verelim. stediin kad覺nla evlendirelim. Yeter ki sen, il璽hlar覺m覺z覺 k繹t羹lemekten vazge癟 dediler. Sonra da 繹yle konutular:

Eer, bu dediimizi kabul etmez ve yapmazsan sana yeni bir teklifimiz var. Hem senin i癟in, hem bizim i癟in hay覺rl覺 olan bir teklif!

Res羶l-i Ekrem, Nedir, o hay覺rl覺 teklif? diye sordu.

Kurey ileri gelenleri, Sen bizim tanr覺lar覺m覺z olan L璽t ve Uzzaya bir y覺l tap, biz de senin l璽h覺na bir y覺l tapal覺m1 dediler.

Bu, Kurey m羹riklerinin bir oyunu, bir tuza覺 idi. Ak覺llar覺nca Res羶l-i Ekremi b繹yle bir teklifle kand覺rmay覺 d羹羹n羹yorlard覺. Fakat, hayat覺n覺n gayesi irk ve k羹f羹rle m羹cadele olan K璽inat覺n Efendisi elbette bu tuzaa d羹meyecekti. Nitekim Cen璽b-覺 Hak, bu h璽disenin hemen sonras覺nda K璽fir羶n s羶resini indirdi:

De ki: Ey k璽firler! Sizin tapt覺klar覺n覺za ben ib璽det edecek deilim.

Benim ib璽det ettiime de siz ib璽det edecek deilsiniz.

Ben z璽ten sizin tapt覺klar覺n覺za tapmam.

Siz de benim ib璽det ettiime ib璽det etmezsiniz.

Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Peygamberimiz (a.s.m.) inen bu s羶reyi kendilerine okuyunca, m羹rikler bu tekliflerinin de neticesiz kald覺覺n覺 anlayarak bu yoldaki 羹mitlerini de yitirdiler.

M羹riklerin 羹癟 sorusu

Hazret-i Res羶lullah覺n davas覺 kar覺s覺nda 癟aresizlikler i癟inde k覺vranan Mekke m羹riklerinin akl覺na yeni bir fikir geldi: Yahudi 璽limlerinden Peygamberimiz hakk覺nda bir eyler 繹renmek. Bu maksatla Medineye giden temsilciler, Yahudi 璽limleriyle g繹r羹erek Res羶l-i Ekrem Efendimizin s繹ylediklerinden, yapt覺klar覺ndan bahsettiler. Sonra da, Siz elinde Tevrat bulunan bir milletsiniz. Bu adam hakk覺nda bize bilgi veresiniz diye size bavurduk dediler.

Yahud簾 璽limlerinin, bu isteklerine cevaplar覺 u oldu:

O kimseye, Ge癟miteki o gen癟 delikanl覺lar覺n hayret edilecek maceralar覺 ne idi? Yery羹z羹n羹n dousuna, bat覺s覺na kadar ulaan, d繹n羹p dolaan z璽t覺n k覺ssas覺 ne idi? Ruhun mahiyeti nedir? Sorular覺n覺 sorun. Eer bu su璽lleri cevapland覺r覺rsa, bilin ki, o Allah覺n peygamberidir. Siz de ona t璽bi olun. Yok eer cevapland覺ramazsa, o adam yalanc覺 bir kimsedir. Kendisine istediinizi yapabilirsiniz.1

Temsilciler, Mekkeye d繹nerek durumu m羹riklere anlatt覺lar.

M羹rikler, 羹mid ve sevin癟 i癟inde Peygamber Efendimize koarak, bu sorular覺 sordular.

K璽inat覺n Efendisi, sorular覺n覺 cevapland覺rmak i癟in m羹hlet istedi: Size yar覺n bildireyim dedi.

Bunu derken, o s覺rada naallah (Allah dilerse) demeyi unutmutu. Bu sebeple, bir g繹r羹e g繹re 羹癟, dier bir riv璽yete g繹re ise on be g羹n bu konuda hi癟bir vahiy gelmedi. Res羶l-i Ekrem Efendimiz (a.s.m.) s覺k覺nt覺dan duramaz hale gelmiti. Hele m羹riklerin, Muhammede bizden birg羹n m羹hlet istedi. Bunca zaman ge癟ti, bize h璽l璽 birey bildirmi deil diyerek dedikodulara balamalar覺, bu s覺k覺nt覺lar覺n覺 daha da artt覺rd覺. yle ki, kimseyle konuamaz hale gelmiti.

Nebiyy-i Ekremin, bu s覺k覺nt覺lar覺 fazla s羹rmedi, sonunda vahiy indi. M羹riklerin sorular覺na 繹yle cevap verildi:

Yoksa (Ey Res羶l羹m!) uzun zaman maarada uykuda kalan Kehf ve Rak簾m ashab覺 bizim mucizelerimizden a覺lacak bir ey oldular m覺 sand覺n? Hat覺rla ki o vakit o gen癟 yiitler maaraya s覺覺nd覺lar da 繹yle dediler: Ey Rabbimiz! Bize, taraf覺ndan bir rahmet ihsan buyur ve iimizde bize bir muvaffakiyet haz覺rla.2

Bu 璽yet-i kerimlerde, m羹riklerin birinci sorular覺 cevapland覺r覺l覺yordu ve ad覺 ge癟en gen癟lerin Ashab-覺 Kehf olduu bildiriliyordu. Sonraki 璽yetlerde ise Ashab-覺 Kehfin maceralar覺 anlat覺l覺yordu.3

M羹riklerin ikinci sorular覺na ise u 璽yetler cevap veriyordu

Sana Z羹lkarneynden soruyorlar. De ki: Size ondan bir h璽t覺ra okuyaca覺m.1

S羶renin devam eden 璽yetlerinde ise, Cen璽b-覺 Hakk覺n Z羹lkarneyni iktidar sahibi yapt覺覺, ona bol vas覺ta ihsan ettii ve bununla bat覺ya doru yol ald覺覺, yolculuu esnas覺nda bir kavimle kar覺lat覺覺 ve onlar覺 iyi ileri yapmaya davet ettii belirtiliyor; sonradan douya doru yol tuttuu, burada da bir kavimle kar覺lat覺覺 ve onlar覺 da hay覺rl覺 ilerde bulunmaya 癟a覺rd覺覺 bey璽n ediliyordu.2

M羹riklerin 羹癟羹nc羹 su璽llerine ise u 璽yet-i kerime ile cevap veriliyordu:

Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Bilgi olarak da size pek az ey verilmitir.3

M羹rikler, sorduklar覺 sorular覺na m羹kemmel cevap alm覺lard覺.

Buna ramen, Peygamber Efendimizin davas覺n覺 dorulay覺p, Ona uymaktan uzak durdular, irkin inad覺 i癟inde hayatlar覺na devam ettiler.

Ancak, onlar覺n bu hak ve hakikattan y羹z 癟evirmeleri, kendilerini fel璽kete s羹r羹klemekten baka bir eye yaram覺yordu. Onlar direndik癟e, 簾m璽n ve Kur璽n d璽v璽s覺 daha bir hamet ve azametle g繹n羹ller 羹zerinde dalgalanmaya devam ediyordu.

Cen璽b-覺 Hak, ayr覺ca Peygamber Efendimizi de ayn覺 s羶rede 繹yle ikaz ediyordu:

Hi癟bir ey hakk覺nda Yar覺n bunu muhakkak yapaca覺m deme. Ancak naallah deyip Allah覺n dilemesi art覺na balarsan m羹stesn璽d覺r. Unuttuun zaman da yine Rabbini an ve Umulur ki Rabbim beni bundan daha hay覺rl覺 ve doru bir yola eritirir de.1

Peygamber Efendimiz, bu ikazdan sonra, yapaca覺 bir ey hakk覺nda n璽allah demeyi her zaman hayat覺nda bir prensip edindi.

* * *

K覺rk覺nc覺 M羹sl羹man: Hazret-i mer

Bisetin 6. senesi Zilhicce ay覺 (Mil璽di; 616). Emsalsiz kahramanlardan biri olan Hazret-i Hamzan覺n M羹sl羹manlar saf覺na kat覺lmas覺 ve arkas覺ndan da bir grup M羹sl羹man覺n Habeistana hicretleri, Kurey m羹riklerini derin derin d羹羹nd羹r羹yordu. Hayatlar覺na b羹y羹k bir tedirginlik ve endie hakim bulunuyordu.

Hepsinin zihninde karar k覺lm覺 fikir u idi: Mutlaka u Eb羶 Talibin yetimi Muhammedin ii bir an 繹nce halledilmelidir.

Bu konuyu g繹r羹mek 羹zere, Dar羹n-Nedvede toplanan Kureyin, hararetli ve ateli konumalar覺ndan sonra, Eb羶 Cehilin teklifi kabul edildi: Muhammedin v羹cudu ortadan kald覺r覺lacakt覺r.

Bu korkun癟 cin璽yeti ilemeye kim cesaret edebilirdi? in i癟inde H璽imoullar覺n覺n b繹yle bir hal vuk羶unda kan davas覺 g羹tmeleri de s繹z konusu idi.

Bu i i癟in baz覺lar覺 b羹y羹k vadlerde de bulunuyordu. Mesel璽 Eb羶 Cehil; Muhammedi 繹ld羹recek kimseye benden 100 k覺z覺l ve siyah deve, u kadar alt覺n, u kadar g羹m羹 v.s. diyordu.

Kimse bu korkun癟 karar覺 tatbik etme cesaretini kendisinde g繹remiyordu. Ama i癟lerinde biri vard覺; uzun boylu, iri yap覺l覺, kimseye boyun emez, g繹z羹n羹 daldan, budaktan sak覺nmaz, g繹z羹 pek biri. Ortaya at覺ld覺.

Bunu ben yapar覺m dedi.

Bir anda b羹t羹n g繹zler ortaya at覺lan bu cesur adam覺n 羹zerine 癟evrildi. Bakt覺lar: Hattabolu merdi bu. merin bu ii yapabileceinden emin olan Kureyliler hep bir a覺zdan, Evet, bunu ancak sen yapabilirsin. G繹relim seni dediler.

mer, art覺k hedefini tesbit etmiti: Doruca D璽r羹l-Erk璽ma giderek, orada Peygamber Efendimizi bulacak ve al覺nan karar覺 yerine getirecekti.

K覺l覺c覺n覺 kuanan mer, kan 癟ana覺na d繹nm羹 g繹zleriyle etrafa 繹fkeli bak覺lar savurduktan sonra, doruca K璽beye giderek tavafta bulundu. Sonra da kin, d羹manl覺k dolu sert ad覺mlarla Saf璽 Tepesinin yolunu tutup, D璽r羹l-Erk璽ma doru yolland覺.

Gidiinde bir man璽 vard覺, bir hedefe doru gittii besbelli idi. Yolda, M羹sl羹man olmu, fakat 簾m璽n覺n覺 gizleyen akrabas覺ndan Nuaym bin Abdullah Hazretlerine rastlad覺. Hazret-i Nuaym, merin bu deiik tavr覺 kar覺s覺nda sormadan edemedi:

Nereye gidiyorsun ey mer?

u, dinini b覺rakan, Kureyin aras覺na ayr覺l覺k d羹羹ren Muhammedin v羹cudunu ortadan kald覺rmaya gidiyorum! cevab覺nda bulunarak, maksad覺n覺 gizlemeye bile l羹zum g繹rmedi.

Bu dehetli karar kar覺s覺nda t羹yleri diken diken olan Hazret-i Nuaym, onu bu fikrinden cayd覺rman覺n yolunu arad覺 ve, Vallahi, 癟ok zor bir ie kalk覺m覺s覺n. Muhammedin ashab覺 onun ba覺 ucundan bir an dahi olsun ayr覺lm覺yor. Ona yol bulmak 癟ok g羹癟. Farzet ki, bir yolunu bulup onu 繹ld羹rd羹n. Zanneder misin ki, Abd-i Men璽foullar覺 senin yery羹z羹nde elini kolunu sallayarak dolamana m羹s璽ade eder? diye konutu.

Sert bak覺lar覺n覺 muhatab覺n覺n 羹zerinde gezdiren mer, Sen de mi ondan yana oluyorsun yoksa? diye sordu. Fakat beklenmedik bir cevapla kar覺lat覺:

Ya mer, sen beni b覺rak, 繹nce ev halk覺na, 璽ile efrad覺na d繹n. Eniten ve amacaolun Said bin Zeyd ile ei k覺zkardein F璽t覺ma M羹sl羹man olup, Muhammedin dinine t璽bi olmulard覺r. Git, 繹nce onlarla ura!

merde bir ak覺nl覺k bir teredd羹t. Duyduklar覺na 繹nce inanmak istemedi, hatta arat覺rma ihtiyac覺n覺 bile duymaz g繹r羹nerek yoluna devam etti. Ancak i癟ine d羹en 羹pheyi yenemedi ve yar覺 yolda fikrini deitirerek k覺zkardeinin evine doru d繹nd羹.

Bu s覺rada, fedak璽r sahab簾 Habbab bin Eret, Hazret-i Said ile 璽ilesi Hz. F璽t覺maya yeni nazil olan T璽h璽 S羶resini okumakta idi.

Evinin 繹n羹ne yaklaan mer, bu sesi duydu. Kap覺y覺 hiddetli hiddetli bir-iki 癟ald覺. A癟覺lmad覺覺n覺 g繹r羹nce omuz verip kap覺ya y羹klendi ve h覺覺mla i癟eri dald覺.

Hz. F璽t覺ma, hiddetli hiddetli kap覺 癟alan覺n kardei mer olduunu anlam覺 ve Kur璽n sahifelerini hemen bir tarafa kald覺rm覺t覺. Bu arada Hz. Habbab da bir k繹eye saklan覺vermiti.

mer, 繹fke dolu sesiyle, Okuduunuz ne idi? diye sordu.

Enitesi tela ve heyecan dolu ifadelerle, Birey yok, sadece aram覺zda konuuyorduk, cevab覺n覺 verince, merin 繹fke ve hiddeti b羹t羹n b羹t羹n artt覺. M璽sum m璽sum duran enitesinin yakas覺na yap覺t覺 ve, Demek duyduklar覺m doru imi; siz de Muhammedin dinine girdiniz 繹yle mi? diyerek onu yere 癟arpt覺. Hazret-i F璽t覺ma, kocas覺n覺 kurtarmaya kalkt覺. Sert bir tokatla o da kendini yerde buldu. M羹sl羹manl覺覺n覺 gizlemenin art覺k bir m璽n璽 ifade etmeyeceini anlayan Hazret-i F璽t覺ma, ayaa kalkt覺 ve, Elinden geleni yap, ey mer! Ben ve kocam art覺k M羹sl羹man覺z. Allah ve Res羶l羹ne 簾m璽n ettik, diye hayk覺rd覺.

Bu s繹zlerini, getirdii Kelime-i eh璽det takib etti. Ortal覺k bir anda bu kelimenin azamet ve hayetiyle 癟覺nlad覺.

Manzara ibretli ve i癟ler ac覺s覺yd覺. Bir insan, k覺zkardeini Rabbim Allah dedii i癟in nas覺l b繹ylesine insafs覺zca d繹v羹p kan revan i癟inde b覺rakabilirdi? Kan revan i癟inde b覺rak覺lan覺n bu haline ramen davas覺n覺 hayk覺rmaktan geri durmamas覺 kar覺s覺nda hangi kat覺 kalb yumuamaz ve hangi y羹rek insafa gelmezdi?

mer, a覺rd覺 birden. Kalbinde dalgalanmalar meydana geldiini hisseder gibi oldu. Daha fazla ayakta duramad覺 ve yere oturdu. Derin derin d羹羹nd羹kten sonra, Hele getirin u okuduklar覺n覺z覺. Getirin de Muhammede gelen ey ne imi g繹reyim dedi.

Hazret-i F璽t覺ma 繹nce teredd羹t g繹sterdi. Kardeinin m羹b璽rek Kur璽n sahifelerine hakaret edebileceinden korktu. Ancak mer, Korkmay覺n diyerek onun bu endiesini yok etti.

Kur璽n sahifeleri ancak temiz kimselere verilebilirdi. Halbuki mer, hen羹z irk 羹zere bulunuyordu, dolay覺s覺yla da m璽nen temiz say覺lm覺yordu. Bunun i癟in Hz. F璽t覺ma, Kardeim, dedi, sen Allaha erik koulan bir inan癟 羹zere bulunduun i癟in temiz say覺lmazs覺n. Halbuki, ona ancak temiz olanlar el s羹rebilir. Kalk 繹nce bir y覺kan.

Hz. mer, kalk覺p gusletti. Bunun 羹zerine Hz. F璽t覺ma, koyduu yerden Kur璽n sahifesini h羹rmetle al覺p ona verdi.

Hz. mer k璽tipti. Okuma yazma bilirdi. Eline ald覺覺 sahifeyi ba覺ndan okumaya balad覺:

T璽 h璽. Biz Kur璽n覺 sana meakkat 癟ekmen i癟in indirmedik. Onu, Allahtan korkan kimse i癟in bir 繹羹t olarak indirdik. O, yeri ve y羹ce g繹kleri yaratan Z璽t taraf覺ndan peyderpey indirilmitir.1

mer, hem okuyor, hem de okuduklar覺 羹zerinde d羹羹n羹yordu. Kur璽n覺n ebed簾 ve edeb簾 belagat覺 kar覺s覺nda ak覺na d繹nm羹t羹. Sanki, az evvel k覺l覺c覺n覺n kabzas覺na yap覺覺p Peygamberimizin v羹cudunu ortadan kald覺rmaya giden mer, o deildi. Kalbindeki kat覺l覺k, y羹z羹ndeki 繹fke yok oluvermiti birden. Az evvel kan 癟ana覺n覺 and覺ran g繹zleri, imdi ayd覺nl覺k sa癟覺yordu. Y羹z羹yle beraber, i癟i de g羹l羹yordu. S羶renin, Muhakkak ki Allah Benim. Benden baka il璽h yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak i癟in namaz k覺l2 璽yetini okuyunca hayk覺rd覺:

Bu ne g羹zel, ne erefli, ne hametli bir kel璽m! Bu kel璽mdan daha g羹zel, daha tatl覺 bir kel璽m olamaz!

Bu if璽deler merin kalbinin hid璽yet n羶ruyla sar覺ld覺覺n覺, onun ayd覺nl覺覺na kavutuunun iaretiydi. Hz. merin bu s繹zlerini iiten Kur璽n hocas覺 Hz. Habbab, gizlenmi olduu yerden ortaya 癟覺k覺verdi ve, M羹jde, ey mer, dedi, dilerim ki, Res羶lullah覺n yapt覺覺 du璽 senin hakk覺nda ger癟eklesin. D羹n gece o, Allah覺m, sl璽miyeti ya Eb羹l-Hakem bin Hi璽mla (Eb羶 Cehil), ya da mer bin Hattabla kuvvetlendir diyerek du璽 etmiti.

mer bin Hattab ve Eb羹l-Hakem Amr bin Hiam, yani Eb羶 Cehil. Biri Server-i K璽inat Efendimizin v羹cudunu ortadan kald覺rmakla ancak sl璽m d璽v璽s覺n覺n 繹n羹ne ge癟ilebileceini teklif eden Eb羶 Cehil, dieri bu teklifi kabul edip karar覺 infaz etmeye kalkan mer. Art覺k, merin Res羶lullah ve sl璽miyet aleyhindeki d羹羹nceleri tamamen aksine d繹nm羹t羹. Bir an evvel Fahr-i Alem Efendimizin huzuruna var覺p, hid璽yet n羶ruyla kucaklamak istiyordu.

Res羶lullah imdi nerededir? diye sordu.

Res羶l-i Ekrem Efedimizin, Ashab覺ndan baz覺lar覺yl璽 Saf璽 Tepesi eteindeki D璽r羹l-Erkamda bulunduunu 繹renince Hz. Habbabla derhal yola koyuldu. G繹zc羹 merin silah belde geldiini i癟eriye haber verdi. Herkesi bir tel璽 ve heyacan havas覺 sard覺. Sadece biri m羹stesna: Hazret-i Hamza. Bu b羹y羹k sl璽m kahraman覺 elini k覺l覺c覺n覺n kabzas覺na atarak, B覺rak覺n gelsin. Korkulacak ne var? Eer hay覺rl覺 bir maksatla gelmise, kendisini hay覺rla a覺rlar覺z. Eer k繹t羹 bir niyetle gelmise, onu kendi k覺l覺c覺yla hallederiz diye konutu.

Manzaray覺 seyreden Fahr-i 殯emin y羹z羹nde tebess羹mler belirdi. merin g繹nl羹n羹n hid璽yet n羶ruyla ayd覺nland覺覺 haberini alm覺t覺. Hi癟 bir tel璽 ve endieye kap覺lmadan oturduu yerden, Tela edilecek birey yok, b覺rak覺n gelsin. Eer, Allah, onun hayr覺n覺 murad ettiyse, kendisini doru yola iletir diye emir buyurdu.

Bu emir 羹zerine kap覺 a癟覺ld覺. Kap覺 繹n羹nde bekleyen mer, heybetli g繹r羹n羹羹 ve silah覺yla i癟eri girdi. Y羹z羹nde 繹fke deil, muhabbet par覺lt覺lar覺 vard覺. G繹zleri, hak ve hakikat覺 araman覺n ayd覺nl覺覺 i癟indeydi. Res羶l-i Ekremle bir an g繹z g繹ze geldi. K璽inat覺n Serveri Efendimizin manevi heybeti kar覺s覺nda kendinden ge癟er gibi oldu. Her eyini unutmutu. Nebiyy-i Ekremin n羶ran簾 bak覺lar覺 kalb ve ruhunu tesiri alt覺na alm覺 璽deta avu癟lam覺t覺.

Bir m羹ddet birbirlerine bak覺t覺ktan sonra Res羶l-i Ekrem Efendimiz sessizlii, heyecan ve tela havas覺n覺, Neye geldin, ey Hattab覺n olu mer? sorusuyla da覺tt覺. Sonra da elini uzat覺p k覺l覺c覺n覺n ba覺ndan tuttu ve, Allah覺m, bu Hattabolu merdir. Allah覺m, sl璽m dinini Hattabolu merle kuvvetlendir diye du璽 etti.

Hz. mer, ruhunu hid璽yet g羹neinin cazibesine kapt覺rm覺t覺 art覺k. Res羶lullah Efendimizin sualini, Allah ve Res羶l羹ne ve onun Allahtan getirdiklerine 簾m璽n etmek i癟in geldim diye cevaplad覺. Arkas覺ndan da kelime-i eh璽det getirerek M羹sl羹man oldu.1

Nebiyy-i Ekrem Efendimiz ile ashab覺 kiram覺n sevin癟leri son haddine varm覺t覺. Hep bir a覺zdan y羹ksek sesle tekbir getirdiler: Alah羹 ekber Alah羹 ekber

Mekke sokaklar覺ndan duyulan tekbir sesleri ufuklar覺 癟覺nlatt覺, oradan g繹klere doru n羶ran簾 dalgalar halinde y羹kseldi!

Art覺k Hazret-i mer M羹sl羹mand覺. K覺rk覺nc覺 M羹sl羹man. Bundan b繹yle, cesaret, kuvvet ve kahramanl覺覺n覺 irk i癟in deil, sl璽m dini urunda kullanacakt覺. Kureylilerin verdii karar 羹zerine Server-i K璽inat覺n v羹cudunu ortadan kald覺rmaya koan mer, imdi onun etraf覺nda pervane olmutu. Yiitliine 簾m璽n覺n hadsiz kuvvetini de ekleyen Hazret-i mer, bundan b繹yle Allah i癟in, Res羶lullah i癟in m羹riklere g繹zda覺 vermeye koacakt覺. Birdenbire parlayan bu ate簾n f覺tr, Hz. Muhammed g羹neinden feyz ve 覺覺k alarak d羹nya tarihine adalet tims璽li 櫃il mer 羹nvan覺yla ge癟ecektir.

Saf halinde Mescid-i Harama gidi

Cesaretin ger癟ek kayna覺 olan 簾m璽n覺 kalbine yerletiren Hazret-i mer, art覺k yerinde duramaz olmutu. Res羶l-i Ekreme, Y璽 Res羶lallah, biz 繹lsek de, yaasak da Hak din 羹zere deil miyiz? diye sordu.

Res羶l-i Z簾璽n, Evet, varl覺覺m kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki, siz kalsan覺z da, 繹lseniz de Hak din 羹zeresiniz, diye cevap verince, yle ise h璽l璽 ne diye gizleniyoruz? dedi. Seni Hak dinle g繹nderen Allaha yemin ederim ki, korkmadan, 癟ekinmeden, cesaretle b羹t羹n irk meclislerine gidip sl璽miyeti a癟覺klayaca覺m.

Bunun 羹zerine Res羶l-i Kibriy璽 Efendimiz 繹nde, sa覺nda Hazret-i mer, solunda Hazret-i Hamza, dier sahab簾ler arkalar覺nda D璽r羹ll-Erk璽mdan 癟覺karak K璽beye doru yol ald覺lar. Vakur ad覺mlarla, Mescid-i Harama girdiler.

Hazret-i Res羶lullah覺n ba覺n覺 bekleyen m羹rikler, bu manzara kar覺s覺nda a覺r覺p kald覺lar. ak覺n, 羹rkek ve korkak bak覺larla bir Hazret-i mere, bir Hazret-i Hamzaya bak覺yorlard覺. Bir ara cesaretlerini toparlayarak, Ey mer, arkanda ne var, ne ile geldin? diye sordular.

Hz. mer, L璽 il璽he ll璽llah, Muhammed羹r-Res羶lullah ile geldim dedi ve il璽ve etti:

Kimse yerinden k覺m覺ldamas覺n, yoksa boynunu vururum.

M羹riklerin sesi sed璽s覺 kesildi. Sanki dilleri tutulmutu.

Res羶l-i Kibriy璽 Efendimiz, serbest癟e K璽beyi tavaf etti ve namaz k覺ld覺. M羹sl羹manlar da a癟覺ktan a癟覺a namaz k覺ld覺lar.

Hazret-i mer der ki:

te o zaman Allah Res羶l羹, Hak ile bat覺l olan覺n aras覺n覺 ay覺rd覺, diye bana FARUK ad覺n覺 takt覺.1

nce Hazret-i Hamzan覺n, arkas覺ndan Hazret-i merin M羹sl羹man olmas覺 sl璽m覺n inkiaf覺 ve M羹sl羹manlar覺n m羹riklerin bask覺lar覺ndan s覺yr覺larak ibadetlerini serbest癟e if璽 etmeleri hususunda b羹y羹k bir rahatl覺k salad覺. Bu bak覺mdan bilhassa Hazret-i merin m羹minler saf覺nda yer almas覺n覺n, sl璽m tarihinde 繹nemli bir yeri vard覺. Bu ehemmiyeti, ashabdan Abdullah bin Mesud Hazretleri, merin M羹sl羹man olmas覺, sl璽miyet i癟in bir fetih, M羹sl羹manlar i癟in bir eref ve izzet idi. Medineye hicreti nusret, halifelii de rahmet oldu.

mer M羹sl羹man oluncaya kadar bizler, K璽be avlusunda a癟覺ktan a癟覺a namaz k覺lam覺yorduk2 diyerek if璽de etmitir.

* * *

kinci M羹sl羹man Kafilesi Habeistan'a Hicret Ediyor

Bisetin 7. senesi (Mil璽d簾 616). Habeistana hicret eden ilk M羹sl羹man kafilesi, daha 繹nce de belirttiimiz gibi, 羹lkenin h羹k羹md璽r覺 taraf覺ndan iyi kar覺lanm覺, din簾 ibadetlerini serbest癟e ve g繹n羹l huzuru i癟inde if璽 edebilme imk璽n覺na kavumulard覺.

Bu durumu haber alan K璽inat覺n Efendisi Res羶l-i Ekrem Efendimiz Mekkede kalan M羹sl羹manlara da Habeistana hicret etmelerini tavsiye buyurdu.

Res羶l-i Ekremin amcas覺 Eb羶 Talibin olu Hazret-i Caferin bakanl覺覺nda Habe 羹lkesine doru yola 癟覺kan ikinci kafile, 繹nceki kafileden daha kalabal覺kt覺. 10u kad覺n 92 kiilik bu topluluk da sa salim s覺rf dinlerini emniyet alt覺na almak, ibadetlerini huzur-u kalb ile if璽 edebilmek gayesiyle Mekkeden ayr覺l覺p Habe 羹lkesine vard覺lar.

M羹sl羹manlar g繹癟 ederken, Peygamber Efendimiz her eye ramen Mekkeden ayr覺lmad覺. M羹riklerin eziyet ve ikencelerine g繹羹s germeye devam etti. Cen璽b-覺 Hakk覺n h覺fz ve in璽yeti alt覺nda kuds簾 ve ulv簾 hizmetini s羹rd羹rd羹.1

Kureyliler muhacirlerin peinde

Kurey m羹rikleri M羹sl羹manlar覺n ard arda Habe 羹lkesine hicret etmelerinden tel璽a kap覺ld覺lar. Gurbet diyar覺nda da garip M羹sl羹manlar覺n peini b覺kamak niyetinde deillerdi. sl璽miyetin bu gibi 羹lkelerde de yay覺lmas覺 ve art覺k kar覺s覺na 癟覺k覺lmayacak bir kuvvet haline gelmesi endiesini ta覺yorlard覺. Zira, M羹sl羹manlar Habe H羹k羹mdar覺ndan him璽ye g繹rd羹kleri takdirde Arabistan覺n sl璽m sinesine komas覺 daha da kolaylaabilirdi. B繹ylece, sl璽m覺n 繹n羹ne 癟ekmek istedikleri sedleri de yerle bir olacakt覺.

Bu duruma tahamm羹l edemeyen Kureyli m羹rikler aralar覺nda konutular. Sonunda, el癟iler g繹nderip, hicret eden M羹sl羹manlar覺 Habe H羹k羹mdar覺ndan geri istemeye karar verdiler.1

El癟i olarak Amr bin 瀏 ve Abdullah bin Ebi Rab簾ay覺 vazifelendirdiler. Pl璽nlar覺 u idi: Bata Neca簾 olmak 羹zere 羹lkenin dier ileri gelenlerinin hepsine k覺ymetli hediyeler g繹t羹r羹lecek. nce, h羹k羹met adamlar覺na hediyeleri verilecek ve arzular覺 arzedilecek. Sonra da H羹k羹mdara hediyesi takdim edilecek.

Bu pl璽n覺 tatbik etmelerindeki maksatlar覺 ise u idi: Devlet erkan覺n覺n kendilerini desteklemeleri, Habe Neca簾sinin m羹lteci M羹sl羹manlarla g繹r羹mesine f覺rsat ve imk璽n verilmeden arzular覺n覺 yerine getirmelerini kolayca salamalar覺.

Habe 羹lkesine varan el癟iler ayn覺 pl璽n覺 tatbik ettiler.

Devlet adamlar覺na k覺ymetli hediyeleri takdim ederek maksatlar覺n覺 繹ylece artettiler:

Bizden baz覺 akl覺 ermez gen癟ler, atalar覺n覺n yolundan ayr覺ld覺lar. Sizin dininize girmedikleri gibi, yepyeni bir dinle ortaya 癟覺kt覺lar. u anda h羹k羹mdar覺n覺za s覺覺nm覺 bulunmaktad覺rlar. Biz onlar覺 geri istemek 羹zere kavmimiz taraf覺ndan g繹nderildik. H羹k羹mdara bu arzumuzu ilettiimiz zaman, bu hususta bize yard覺mc覺 olun ve ona M羹sl羹manlarla g繹r羹me f覺rsat覺n覺 tan覺may覺n. Onlar覺n teslimi hususunda bizi destekleyin ve deyin ki: Bunlar elbette kendilerinden olanlar覺 daha iyi tan覺r ve bilirler. Kusurlar覺n覺 da bakalar覺ndan daha iyi g繹r羹rler.

Saray adamlar覺 k覺ymetli hediyelere aldand覺lar ve kendilerini destekleyeceklerine dair s繹z verdiler.

El癟iler, bu sefer h羹k羹mdar覺n huzuruna 癟覺kt覺lar ve arzular覺n覺 繹yle dile getirdiler:

Ey H羹k羹mdar! Aram覺zdan 癟覺k覺p, ilerimizi bozan bu adamlar imdi de buraya senin dinini, 羹lkeni ve halk覺n覺 bozmak i癟in gelmilerdir. Seni bu hususta ikaz etmeye geldik.

Bunlar Meryem olu s璽y覺 il璽h tan覺mazlar. Senin huzuruna girince secdeye varmazlar. Sen, onlar覺 bize i璽de et, biz onlar覺n hakk覺ndan geliriz.1

G繹r羹ld羹羹 gibi, el癟iler isteklerini gayet kurnazca if璽de ediyorlard覺. H羹k羹mdar覺n H覺ristiyan olduunu bildikleri i癟in, o noktadan da kendisini kazanmak istiyor ve, Onlar, Meryem olu s璽y覺 il璽h olarak tan覺mazlar diyerek m羹lteci M羹sl羹manlar hak覺nda hiddete gelmesini istiyorlard覺.

nceden ayarlanan saray adamlar覺 da el癟ilerin s繹ylediklerini tasdik ettiler:

Ey H羹k羹mdar, dediler, bunlar doru s繹yl羹yorlar. Elbette onlar覺 bakalar覺ndan daha iyi bilir ve tan覺rlar. Hangi kusurlar覺n覺n olduunu da daha iyi g繹r羹rler. Onlar覺 kendilerine teslim edelim! Yurtlar覺na, kavimlerine geri g繹t羹rs羹nler.

El癟iler, isteklerine evet denileceini 羹mitle beklerken, Necai hiddetli hiddetli, Vallahi, hay覺r, dedi. aresiz kalm覺, yurduma gelip yerlemi, beni bakalar覺na tercih etmi kimseleri, ben hi癟bir kimseye teslim etmem. Onlarla g繹r羹meden, onlar覺n fikirlerini almadan hi癟bir zaman karar覺m覺 vermem. Eer, i bunlar覺n (el癟ilerin) dedikleri gibiyse, onlar覺 kendilerine teslim eder, kavimlerine geri 癟eviririm. ayet i, bunun aksi olursa kendilerini korur, en g羹zel ekilde g繹r羹r g繹zetirim.2

Daha sonra, Neca簾, M羹sl羹manlar覺n yan覺na gelmesi i癟in davet癟i g繹nderdi. Muhacirler, aralar覺nda Hz. C璽feri kendilerine temsilci se癟tiler ve hep beraber saraya gittiler.

癟erde Kurey el癟ileri ile birlikte, Nec璽簾nin 癟a覺rtt覺覺 Rahipler de vard覺.

Hz. C璽fer, Nec璽簾nin huzuruna girince, sel璽m verdi, fakat secde etmedi.

Saray adamlar覺 Hz. C璽fere, Sen ne diye H羹k羹mdara secde etmedin, diye sorunca u vevab覺 verdi:

Biz ancak Allaha secde ederiz.

Tekrar, Ni癟in? diye sordular.

羹nk羹, dedi, Allah bize Res羶l羹n羹 g繹nderdi. O da Allahtan bakas覺na secde etmemizi men etti.

Bunun 羹zerine el癟iler, Ey H羹k羹mdar, biz bunlar覺n h璽lini sana bildirmemi miydik? dediler.

Nec璽簾 M羹sl羹manlara, Siz 羹lkeme ne i癟in geldiniz? H璽liniz nedir? T羹ccar deilsiniz, bir isteiniz de yok. O halde, bana, benim memleketime ni癟in geldiniz? Sizin u ortaya 癟覺km覺 olan Peygamberinizin h璽li nedir? Hem bana s繹yleyiniz, ne diye memleketiniz halk覺ndan bana gelenlerin sel璽m verdikleri gibi sel璽m vermiyorsunuz? diye sordu.

Hz. Cafer, bu sorular覺 cevaplard覺rmaya ge癟meden, Ey H羹k羹mdar, dedi, ben 羹癟 s繹z s繹yleyeceim. Eer doru s繹yler isem, beni tasdik edin, yalan s繹ylersem yalanlay覺n. lk 繹nce emret ki u adamlardan (el癟ilerden) sadece biri konusun, 繹b羹r羹 sussun!

El癟ilerden Amr bin As konuaca覺n覺 s繹yledi. Bunun 羹zerine Hz. C璽fer Nec璽簾ye hitaben, S繹yle u adama, dedi, biz tutulup efendilerimize i璽de edilecek k繹leler miyiz?

Nec璽簾, Ey Amr, dedi, onlar k繹le midirler?

Amr, Hay覺r, dedi, Onlar erefli ve h羹rd羹rler.

Bu sefer Hz. C璽fer Neca簾ye, Sor u adama, dedi. Biz haks覺z yere birinin kan覺n覺 m覺 d繹kt羹k ki, kan覺 d繹k羹lenlere geri verileceiz?

Nec璽簾, Ey Amr, dedi, Bunlar haks覺z yere herhangi birinizin kan覺n覺 m覺 d繹kt羹ler?

Amr, Hay覺r, dedi. Onlar, bir damla kan bile d繹kmediler.

Hz. C璽fer, yine Nec璽簾ye, Sor u adama, dedi. Halk覺n mallar覺ndan haks覺z yere ald覺覺m覺z, 羹zerimizde 繹demekle m羹kellef bulunduumuz mallar m覺 var?

Nec璽簾, Ey Amr, dedi. Eer u adamca覺zlar覺n, 繹deyecekleri bir kantar alt覺n bor癟lar覺 varsa, onu ben 繹deyeceim.

Amr, Hay覺r, dedi. Onlar覺n bir k覺rat bor癟lar覺 bile yok!

Bunun 羹zerine Nec璽簾, O halde, siz bu adamlardan ne istiyorsunuz? dedi.

Amr, Onlar ve biz bir dinde idik. Onlar, dinimizi b覺rakt覺lar. Muhammede ve dinine t璽bi oldular diye cevap verdi.

Bu sefer, Nec璽簾, Hz. C璽fere d繹nd羹 ve, Siz s璽lik bulunduunuz eyi ne diye b覺rak覺p, bakas覺na t璽bi oldunuz? Kavminizin dininden ayr覺ld覺覺n覺za, ne benim dinimde, ne de u milletlerden herhangi birisinin dininde olmad覺覺n覺za g繹re sizin edindiiniz bu din, ne dindir? diye sordu.

Hazret-i C璽fer meseleyi batan alman覺n daha uygun olaca覺n覺 d羹羹nerek, Ey H羹k羹mdar, dedi, biz cahiliyyet 羹zere olan bir millet idik. Putlara tapar, l璽eler yerdik. Akla gelebilecek her t羹rl羹 k繹t羹l羹羹 ilerdik. H覺s覺m ve akrabalar覺m覺zla ilgimizi keser, komular覺m覺za k繹t羹l羹kte bulunur, zaifleri ezerdik.

Bizler bu hal 羹zere iken, Allah i癟imizden birini bize peygamber g繹nderdi. Nesebini, as璽letini, doruluk ve eminliini, iffet ve nez璽hetini bildiimiz bir peygamber.

O, bizi Allah覺n varl覺k ve birliine inanmaya, Ona ibadete, bizim ve atalar覺m覺z覺n Allahtan baka tap覺nageldiimiz putlar覺 ve talar覺 terk etmeye davet etti.

Doru s繹zl羹 olmay覺, em璽netleri yerine getirmeyi, akrabal覺k haklar覺n覺 g繹zetmeyi, komularla g羹zel ge癟inmeyi, g羹h璽hlardan ve kan d繹kmekten sak覺nmay覺 bize emretti. Fuhutan, yalandan, yetim mal覺 yemekten, namuslu kad覺nlara iftir璽 etmekten bizi menetti.

Biz de ona 簾m璽n ettik ve d璽v璽s覺n覺 tasdik ettik. Onun Allahtan getirip bildirdii eylere tabi olduk.

Bu y羹zden kavmimiz bize d羹man kesildi, zulmetti. Bizi dinimizden vazge癟irmek, Allaha ibadetten al覺koyup, putlara tapt覺rmak i癟in t羹rl羹 t羹rl羹 ikencelere ve mihnetlere uratt覺lar.

Biz de b羹t羹n bu sebeplerden dolay覺 yurdumuzu, yuvam覺z覺 terk ederek 羹lkene geldik. Sana s覺覺nd覺k. Seni bakalar覺na tercih ettik. Senin yan覺nda zulme, haks覺zl覺a uramayaca覺m覺z覺 羹mid etmekteyiz.1

Hazret-i C璽fer, h羹k羹mdar覺n sel璽m verme ve secde etmeme hususundaki sorusuna da 繹yle cevap verdi:

Sel璽m verme meselesine gelince, biz seni Res羶lullah覺n sel璽m覺 ile sel璽mlad覺k. Biz birbirimizi hep b繹yle sel璽mlar覺z. Cennete gireceklerin sel璽mlamalar覺n覺n da bu ekilde olaca覺n覺 Peygamberimizden 繹rendik. Bu y羹zden seni b繹yle sel璽mlad覺k.

Secde etme hususuna gelince, biz Allahtan bakas覺na secde etmekten yine Allaha s覺覺n覺r覺z.2

Hazret-i C璽ferin bu s繹zleri, Nec璽簾n覺n 羹zerinde derin tesir icra etti. M羹rikler ise, durduklar覺 yerde sus pus kesildiler.

Nec璽簾, bir m羹ddet d羹羹nd羹kten sonra Hz. C璽fere, Yan覺nda bu bahsettiklerinden bir ey var m覺? diye sordu.

Hazret-i Cafer, Evet var, dedi ve Meryem S羶resinin ba taraflar覺n覺 okudu.

K璽f h璽 y璽 ayn s璽d.

Bu 璽yetler, kulu Zekeriy璽ya Rabbinin rahmetini zikirdir.

Hani o Rabbine gizlice niyaz etmiti.

Ve demiti ki: Ey Rabbim, art覺k benim kemiklerim y覺prand覺, ba覺m ihtiyarl覺kla tutuup sa癟lar覺m akland覺. Sana ettiim du璽lar覺mda da, ey Rabbim, ben hi癟 mahrum kalmad覺m.1

Sonraki 璽yetlerde, Hazret-i Meryemin, s璽ya (a.s.) nas覺l hamile kald覺覺, Hazret-i s璽n覺n d羹nyaya nas覺l geldii, bir mucize olarak beikte nas覺l konutuu, sonra da Allah taraf覺ndan peygamber olarak g繹nderildii anlat覺l覺yordu.

Okunan 璽yetler, Nec璽簾nin ruh d羹nyas覺na, g繹zlerinden yalar ak覺tacak kadar tesir etti. Hatta akan yalar sakal覺n覺 bile 覺slatt覺. Haz覺r bulunan rahipler de g繹zyalar覺n覺 tutamad覺lar.

Kur璽n-覺 Kerimin manev簾 cazibesine kap覺lan i癟 璽lemi bir nebze teskin olduktan sonra, Nec璽簾, Vallahi, dedi, bu ayn覺 kandilden f覺k覺ran bir nurdur ki, Mus璽 da, s璽 da onunla gelmiti.2

Bu hakl覺 itiraf覺ndan sonra da m羹rik el癟ilere d繹nerek, Vallahi, ben ne onlar覺 size teslim ederim, ne de onlar hakk覺nda herhangi bir k繹t羹l羹k d羹羹n羹r羹m3 dedi.

Nec璽簾nin bu beklenmedik karar覺 kar覺s覺nda el癟ilerin, boyunlar覺n覺 b羹kerek saray覺 terk etmelerinden baka 癟璽releri kalmad覺.

Buna ramen el癟iler, bilhassa Arab覺n siyaset d璽hisi kabul ettikleri Amr bin 瀏, bu iin peini b覺rakmayaca覺n覺 s繹yledi ve yeni bir taktik uygulamaya karar verdi.

Ertesi g羹n tekrar Nec璽簾n覺n huzuruna 癟覺karak, M羹sl羹manlar覺n Hazret-i s璽 hakk覺nda 癟ok garip eyler s繹ylediklerini anlatt覺.

H羹k羹mdar, yine M羹sl羹manlarla konumay覺 uygun buldu ve onlar覺 yan覺na 癟a覺rtt覺. Temsilci olan Hazret-i C璽fere, Hazret-i s璽 hakk覺nda ne d羹羹n羹yorsunuz? diye sordu.

Hz. C璽fer u cevab覺 verdi:

Biz Hz. s璽 hakk覺nda Peygamberimizin bize Allahtan getirip bildirdiini s繹yleriz.

O, Allah覺n kulu, Res羶l羹 ve Allah覺n (s璽ir ruhlar gibi yaratt覺覺 ve) g繹nderdii bir ruhtur. O, d羹nyadan ve erkekten vazge癟en iffetli bir k覺z olan Meryeme ilka edilmi olan Allah覺n bir kelimesidir. (Yani Cen璽b-覺 Hakk覺n K羹n emriyle babas覺z d羹nyaya gelmitir.) Meryem olu s璽n覺n h璽li ve 璽n覺 bundan ib璽rettir.1

M羹sl羹manlar覺n Hz. s璽 hakk覺ndaki bu kanaatlar覺 Nec璽簾yi olduk癟a sevindirdi. Eline bir 癟ubuk ald覺 ve yere bir 癟izgi 癟izerek:

Bizim ile sizin aran覺zda, bu hususta, u 癟izgi kadarac覺k bir fark var. Zaten biz de onu sizin s繹ylediinizden baka bir ekilde tel璽kki etmiyoruz dedi.2

El癟iler Nec璽簾nin him璽yeden vazge癟mesini beklerken hayal k覺r覺kl覺覺na urad覺lar.

Nec璽簾 M羹sl羹manlar覺 da, Sizi ve yan覺ndan geldiiniz z璽t覺 tebrik ederim ki, o, Allah覺n Res羶l羹d羹r. Zaten biz onun vas覺flar覺n覺 kitab覺m覺z olan ncilde okumutuk. O peygamberi, Meryem olu s璽 da insanl覺a m羹jdelemiti. Allaha yemin olsun ki, eer o bu 羹lkemde bulunmu olsayd覺, ayakkab覺lar覺n覺 ta覺r, ayaklar覺n覺 y覺kard覺m1 dedi.

Hak ve hakikat覺 g繹r羹p idr璽k eden Nec璽簾, Peygamberimizin Ris璽letini tasdik eden s繹zlerinden sonra, bundan b繹yle M羹sl羹manlara kar覺 tak覺naca覺 tavr覺 da u s繹zleriyle if璽de etti:

Gidiniz! lkemin el s羹r羹lmemi k覺sm覺nda her tec璽v羹zden mahfuz, emniyet ve huzur i癟inde yaay覺n覺z.

Size k繹t羹l羹k eden hel璽k olur. (Bu s繹zlerini 羹癟 kere tekrarlad覺.)

Ben sizden hergangi birinizi 羹z羹p de, bir da kadar alt覺na sahip olaca覺m覺 bilsem, yine de buna teebb羹s etmem.2

Nec璽簾nin bu kesin ve kararl覺 s繹zlerinden sonra, el癟ilere elbette gerisin geri Mekkeye d繹nmekten baka yapacak birey kalmam覺t覺. Hatta, Nec璽簾 kendilerine getirdikleri hediyelerini bile i璽de etti.

Bu haberi duyan Kurey m羹rikleri b羹y羹k bir sars覺nt覺 ge癟irdiler. Korktuklar覺 balar覺na gelmi say覺l覺rd覺!

Muhacirlerin Mekkeye d繹n羹羹

Habeistana hicret eden M羹sl羹manlar her ne kadar m羹riklerin eziyet ve hakaretlerinden kurtulmular ve din簾 vazifelerini rahatl覺kla yerine getirme imk璽n覺n覺 elde etmilerse de doup b羹y羹d羹kleri ana baba vatan覺ndan uzakta, gurbet hayat覺 ya覺yorlard覺. Bu durum kendilerini 羹z羹yordu.

Son kafilenin hicretinden 羹癟 ay gibi k覺sa bir zaman sonra, Kurey ileri gelenlerinden bir ka癟覺n覺n M羹sl羹man olduu yolunda haberler ald覺lar. leri gelenlerinin M羹sl羹man olmas覺 demek, m羹riklerin toptan sl璽ma teslim olmas覺 demekti.

Bu haberler 羹zerine, Mekkenin art覺k kendileri i癟in bir eziyet ve hakaret diyar覺 olmaktan 癟覺km覺 bulunduu zann覺yla alt覺s覺 kad覺n 39 kiilik bir kafile, anayurtlar覺na d繹nmek 羹zere yola 癟覺kt覺lar. Ancak, Mekkeye yaklat覺klar覺nda bu haberin as覺ls覺z olduunu 繹rendiler. Ne var ki, art覺k geri d繹nmek bir hayli zordu.

Mekkeye girebilmek i癟inse, ya m羹rik olan akraba ve dostlar覺n覺n him璽yesine s覺覺nmalar覺 veya kimseye g繹r羹nmemeleri gerekiyordu. ehre serbest癟e girmeye kalkmalar覺, kendilerini d羹man覺n insafs覺z ellerine teslim etmek olurdu. Bu bak覺mdan, muvakkat da olsa bir k覺sm覺 m羹rik akraba ve dostlar覺n覺n him璽yesine s覺覺nmay覺 tercih ettiler. Bir k覺sm覺 ise, him璽yeye l羹zum g繹rmeden, gizlice ehre girdiler.

Bu arada Habe 羹lkesine geri d繹nenler de oldu. Bunlar, M羹sl羹manlar覺n Medineye hicretlerine kadar orada kald覺lar. Sonra bir k覺sm覺 hicretin hemen akabinde Medineye gelip M羹sl羹manlara kat覺ld覺lar. Bir k覺sm覺 ise, uzun m羹ddet Habeistanda ik璽met ettiler.

Mekkeye yerleenler, Medineye hicrete kadar buradan ayr覺lmad覺lar. M羹riklerin her t羹rl羹 eziyet ve ikencelerine imanl覺 g繹羹slerini siper ederek 簾m璽n-k羹f羹r m羹cadelesinde azimle seb璽t ettiler.1

Share on Facebook! Share on Twitter! StumbleUpon

Makaleler « Mekke Hayat覺 »

» Peygamber Efendimizin Medine'ye Hicreti » sr璽 ve Mi'ra癟 Mu'cizesi » akk-覺 Kamer Mu'cizesi
» ALEN D懣ET » K璽inat覺n Efendisine Peygamberlik Vazifesinin Verilmesi » lk M羹sl羹manlar ve M璽ruz Kald覺klar覺 kenceler
» Peygamber Efendimizin On ki Ya覺ndan Otuz Ya覺na Kadar Olan Hayat覺 » Efendimize Peygamberlik Verilmeden nce D羹nyan覺n ve nsanl覺覺n Durumu » Peygamber Efendimizin D羹nyaya Geliine Kadar Cereyan Eden H璽diseler
» Peygamber Efendimizin D羹nyaya Gelii ve ocukluu