Kullanıcı Adı:  Üye Olacağım
Şifre:  Şifremi Unuttum!
Hatırla?  

13 Jul 2010 44-DUHAN:

44-DUHAN:

1 - Hâ, mîm.

2 - 3 - O apaçık Kitab'a andolsun ki biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız.

4 - 5 - 6 - O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

7 - Siz eğer kesin olarak inanıyorsanız, iyi bilin ki Allah göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir.

8 - Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.

9 - Fakat kâfirler bir şüphe içinde oynayıp eğleniyorlar.

10 - 11 - Ey Muhammed! Şimdi sen göğün, insanları bürüyecek açık bir duman getireceği günü gözetle. Bu acı bir azabdır.

12 - O gün insanlar: "Ey Rabbimiz! Bizden azabı kaldır. Artık biz inanıyoruz" derler.

13 - Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti.

14 - Sonra onlar, o peygamberden yüz çevirdiler ve: "Bu öğretilmiş bir delidir." dediler.

15 - Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz.

16 - Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.

17 - Andolsun ki, biz onlardan önce Firavun kavmini de denemiştik. Onlara çok kıymetli bir peygamber gelmişti.

18 - O peygamber onlara şöyle demişti: "Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

19 - Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Şüphesiz ki ben size apaçık bir delil getiriyorum.

20 - Gerçekten ben, beni taşlamanızdan dolayı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım.

21 - Eğer siz bana iman etmezseniz hemen yanımdan uzaklaşın."

22 - Musa: "Şüphesiz ki bunlar suçlu bir kavimdir." diyerek yardım etmesi için Rabbine yalvardı.

23 - Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.

24 - Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur."

25 - Onlar neler bırakmışlardı, ne bahçeler, ne pınarlar!

26 - Ne ekinler, ne güzel kaynaklar,

27 - Ve içinde eğlenip durdukları nice nimetler ve refah!

28 - Îşte böylece biz onları başka bir kavme miras bıraktık.

29 - Gök ve yer onların üzerine ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi.

30 - Andolsun ki biz Îsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.

31 - Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.

32 - Andolsun ki biz onları bilerek o zamanki alemlere üstün kıldık.

33 - Biz onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizeler verdik.

34 - Gerçekten şu kâfirler diyorlar ki:

35 - "Bizim ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz.

36 - Eğer siz doğru söyleyen kimselerseniz babalarınızı bize getirin."

37 - Onlar mı daha hayırlıdır, yoksa Tükba kavmi ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini de helak ettik. Çünkü onlar suçluydular.

38 - Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.

39 - Biz onları hak ve hikmetle yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

40 - Şüphesiz ki hakkı batıldan ayırd etme günü onların hepsinin bir araya toplanacağı gündür.

41 - O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez.

42 - Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

43 - Gerçekten zakkum ağacı,

44 - Günahkârların yemeğidir.

45 - O pota gibi karınlarda kaynar.

46 - O, kızgın bir sıvının kaynaması gibidir.

47 - Allah meleklere şöyle emreder. "Şunu tutun da Cehennem'in ortasına sürükleyin."

48 - "Sonra onun başının üstüne kaynar su azabından dökün."

49 - Ona şöyle denir! "Tat bakalım azabı! hani sen kendine göre çok güçlü ve çok üstündün.

50 - Îşte sizin inkâr edip durduğunuz şey budur."

51 - Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar güvenli bir makamdadırlar.

52 - Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.

53 - Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek karşılıklı olarak otururlar.

54 - Îşte böyle, biz onları ayrıca iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.

55 - Onlar orada güven içinde her çeşit meyveyi isteyebilirler.

56 - Onlar orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.

57 - (Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) Îşte büyük kurtuluş budur.

58 - Biz Kur'ân'ı senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Umulur ki onlar öğüt alırlar.

59 - Artık sen onların başlarına gelecekleri bekle: Çünkü onlar da bekleyip durmaktadırlar.

Share on Facebook! Share on Twitter! StumbleUpon

Makaleler « Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (Türkçe) »

» 58-MÜCADELE: » 114-NAS: » 29-ANKEBUT:
» 85-BURUC: » 113-FELAK: » 28-KASAS:
» 57-HADÎD: » 86-TARIK: » 56-VAKÎA:
» 55-RAHMAN: » 83-MUTAFFÎFÎ » 111-TEBBET:
» 26-ŞUARA: » 84-ÎNŞÎKAK: » 112-ÎHLAS:
» 27-NEML: » 25-FURKAN: » 54-KAMER:
» 82-ÎNFÎTAR: » 110-NASR: » 80-ABESE:
» 108-KEVSER: » 23-MÜ'MÎNUN: » 52-TUR:
» 81-TEKVÎR: » 109-KAFÎRUN: » 24-NUR:
» 53-NECM: » 107-MA'UN: » 22-HAC:
» 51-ZARÎYAT: » 48-FETÎH: » 50-KAF:
» 79-NAZÎ'AT: » 77-MÜRSELAT: » 49-HUCURAT:
» 78-NEBE': » 106-KUREYŞ: » 21-ENBÎYA:
» 105-FÎL: » 20-TAHA: » 76-ÎNSAN:
» 104-HÜMEZE: » 19-MERYEM: » 75-KIYAMET:
» 103-ASR: » 18-KEHF: » 47-MUHAMMED:
» 74-MÜDDESSÎR: » 102-TEKASÜR: » 17-ÎSRA:
» 101-KAARÎ'A: » 16-NAHL: » 46-AHKAF:
» 73-MÜZZEMMÎL: » 45-CASÎYE: » 43-ZUHRUF:
» 72-CÎN: » 100-ADÎYAT: » 15-HÎCR:
» 44-DUHAN: » 71-NUH: » 99-ZÎLZAL:
» 14-ÎBRAHÎM: » 70-MEARÎC: » 98-BEYYÎNE:
» 13-RA'D: » 41-FUSSÎLET: » 42-ŞURA:
» 40-MÜ'MÎN: » 69-HAKKA: » 97-KADÎR:
» 12-YUSUF: » 39-ZÜMER: » 68-KALEM:
» 96-ALAK: » 11-HUD: » 38-SAD:
» 67-MÜLK: » 95-TÎN: » 10-YUNUS:
» 66-TAHRÎM: » 94-ÎNŞÎRAH: » 9-TEVBE:
» 37-SAFFAT: » 65-TALAK: » 93-DUHA:
» 8-ENFAL: » 36-YASÎN: » 35-FATIR:
» 64-TEABUN: » 92-LEYL: » 7-ARAF:
» 63-MÜNAFÎKUN: » 91-ŞEMS: » 6-EN'AM:
» 34-SEBE': » 62-CUM'A: » 90-BELED:
» 5-MAÎDE: » 33-AHZAB: » 1-FATÎHA:
» 30-RUM: » 59-HAŞR: » 87-A'LA:
» 2-BAKARA: » 32-SECDE: » 61-SAF:
» 89-FECR: » 4-NÎSA: » 60-MÜMTEHÎNE:
» 88-AŞÎYE: » 3-AL-Î ÎMRAN: » 31-LOKMAN: